تامين نيروی انسانی به تعداد 45 نفر در مشاغل مختلف در سطح استان کهگيلويه و بويراحمد

Printer-friendly version
پنجشنبه, مرداد 26, 1396
شرکت آب و فاضلاب شهری استان کهگيلويه وبويراحمد

آگهی مناقصه عمومی شماره 4-96

 

رديف

شماره مناقصه

موضوع مناقصه ( پروژه)

برآورد اوليه به ريال

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه به ريال

مدت زمان

رشته مورد نياز

1

4-96

تامين نيروی انسانی به تعداد 45 نفر در مشاغل مختلف در سطح استان کهگيلويه و بويراحمد

15023377991

400000000

12 ماه

شرکت های خدماتی دارای صلاحيت لازم

 

مهلت دريافت اسناد از طرف پيمانکاران:  از روز  چهار شنبه مورخ 18-5-96 لغايت پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 24-5-96

مهلت تحويل پيشنهادها از طرف پيمانکاران:  از روزچهارشنبه مورخ 25-5-96 لغايت پايان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 5-6-96

تاريخ بازگشايي : روز دوشنبه مورخ 6-6-96

1-نحوه دريافت اسناد : متقاضيان شرکت در مناقصه می توانند با ارائه درخواست کتبی و پرداخت مبلغ 2000000 ريال به حساب جاری شماره  0102578757000 (بانک صادرات)  حداکثر تا تاریخ 23-5-96 با مراجعه به دفتر امور قراردادها نسبت به دريافت اسناد اقدام نمايد. بدیهی است هیچ گونه اسنادی پس از این تاریخ ارائه نخواهد شد.

2-به پيشنهادهای، مشروط –مبهم یا مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد .

3-کليه اسناد و مدارک می‌بايست توسط شخص مجاز صاحب امضاء طبق آگهی آخرين تغييرات امضاء و ممهور به  مهر شرکت پیمانکار گردند.

4-هزينه درج دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

5-شرکت کنندگان می بايست در ارسال اسناد به طور جداگانه به روش زير اقدام نمايد.

1-پاکت الف :حاوی ضمانتنامه  2-پاکت ب : حاوی اسناد شرکت  3-پاکت ج : حاوی پيشنهاد قيمت  2-پاکتهای سه گانه فوق می بایست پس از لاک و مهر در لفاف مناسب لاک و مهر شده به دبیر خانه شرکت در موعد مقرر تحویل گردد. ضمناً برروی پاکت اصلی موضوع و شماره مناقصه بصورت خوانا درج شود.

6-متن اين آگهی در سايت شرکت آب وفاضلاب به آدرس www.abfa-kb-ir و پایگاه ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir درج گرديده است. جهت دريافت اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 33343507-074 تماس حاصل فرمائيد.