بهره برداری، سرویس و نگهداری تصفیه خانه آب...

Printer-friendly version
شنبه, دى 21, 1398
 شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
آکهی ۹۸/۸۲ - بهره برداری، سرویس و نگهداری تصفیه خانه آب، چاه های سربالش و سایر تاسیسات بوشیگان و نگهداری فضای سبز آن

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در نظر دارد بهره برداری ، سرویس و نگهداری  تصفیه خانه آب،چاههای سربالش و سایر تاسیسات بوشیگان و نگهداری فضای سبز آن را که بر اساس فهرست خاص به مبلغ تقریبی ۵۸,۸۰۸,۱۶۰,۰۰۰ ریال برآورد گردیده است به شرح ذیل به شرکت واجد صلاحیت واگذار نماید ، لذا از کلیه شرکتهایی که دارای گواهی صلاحیت معتبر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب در رسته «چاههای آب شرب »  و «تصفیه خانه آب»و حداقل پایه ۶ از معاونت بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور  هستند دعوت بعمل می آید که از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۵/۱۰/۹۸ لغایت ساعت ۱۵ روز پنجشنبه مورخ ۱۹/۱۰/۹۸ جهت خرید اسناد مناقصه به سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

توضیحات :

۱-   شماره فراخوان در سامانه ستاد : ۲۰۹۸۰۰۱۳۴۴۰۰۰۱۳۶

۲-   مدت اجرا : ۳۶ ماه شمسی

۳-   مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی به نفع این شرکت ارائه گردد .

۴-  محل تامین اعتبار : منابع داخلی شرکت

۵-  قیمت خرید اسناد ۵۰۰,۰۰۰ ریال می باشد .که می بایست به حساب شماره ۵-۷۴۱۳۹۳-۱۱-۲۸۰۲ نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزی بوشهر ( حساب شبا شماره IR۴۴۰۶۰۰۲۸۰۲۰۱۱۰۰۷۴۱۳۹۳۰۰۵ نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزی بوشهر ) واریز و گردد .

۶-  هزینه درج آگهی در روزنامه در دو نوبت طبق تعرفه آزاد و در سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد .

۷-  رعایت بارگذاری ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار در پاکت « الف » ، اسناد دریافتی از کارفرما ، مستندات خواسته شده ، اساسنامه شرکت ، آگهی تاسیس ، آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی ، گواهی نمونه امضای محضری صاحب امضای مجاز ( در صورت عدم وجود نمونه امضای مشخص در اساسنامه یا تغییر آن ) ، تایید صلاحیت معتبر ، گواهی صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، گواهی ارزش افزوده ( در صورت شمول ) ، گواهی مودیان مالیاتی و گزارش حسابرس رسمی برای آخرین سال مالی در پاکت « ب » و پیشنهاد قیمت و آنالیز قیمت در پاکت « ج » الزامی است .

۸-  آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد تا ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۲۹/۱۰/۹۸ می باشد . تنها پاکت « الف » ( تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ) می بایست به صورت فیزیکی تا ساعت ۱۵ روزیک شنبه مورخ ۲۹/۱۰/۹۸ به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت تحویل گردد.

۹-  پاکتهای مناقصه در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۳۰/۱۰/۹۸ گشوده خواهد شد . حضور یک نفر به عنوان نماینده شرکت همراه با معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکتها بلامانع می باشد .

۱۰- پیمانکار می بایست نام پروژه را بر روی پاکت « الف » درج نماید .

۱۱- کلیه اسناد و مدارک ارائه شده و اسناد مناقصه می بایست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور برسد .

۱۲- محل تحویل پاکت الف  : دفتر حراست و امور محرمانه شرکت

۱۳-  مدت اعتبار پیشنهاد : ۳ ماه

۱۴-  به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۱۵- سایر اطلاعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

دفتر قراردادها

                                                                                      شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

رشته مورد نیاز :
چاه های آب شرب و تصفیه خانه آب
مبلغ برآورد :
۵۸۸۰۸۱۶۰۰۰۰
محل تامین اعتبار :
منابع داخلی
مهلت خرید اسناد :
۱۳۹۸/۱۰/۱۹
تاریخ آگهی :
۱۳۹۸/۱۰/۱۵
تاریخ انقضا آگهی :