برگزاری آزمون الکترونیکی مانورپست با نرم افزارسیمولاتور پست

Printer-friendly version
دوشنبه, اسفند 26, 1398
در شرکت برق منطقه ای سمنان انجام گرفت

آزمون الکترونیکی مانور پست های انتقال و فوق توزیع با استفاده از نرم افزار سیمولاتور بر اساس سناریوهای از قبل تعیین شده، برای اپراتورهای معاونت بهره برداری در شرکت برق منطقه ای سمنان برگزار شد.

این آزمون که در بهمن ماه و قبل از شیوع ویروس کرونا  به مدت 10 روز در امور انتقال مرکز و غرب و امور انتقال شرق و  با همکاری ادارات بهره برداری و دفتر فنی انتقال برگزار شد هر اپراتور توسط دستورات صادر شده توسط نرم افزار، سناریوی کار در حالت عادی و حالت حادثه را انجام و نرم افزار به صورت هوشمند عملکرد اپراتورها  را ارزیابی و ثبت نمود. 

همچنین گزارش کارکرد هر اپراتور به صورت متن و فیلم تهیه شده و اقدامات مانوری همانند رعایت دستورالعمل های بهره برداری، رعایت اینترلاک ها ،تکمیل فرم های ایمنی ، استفاده صحیح از کارت های ایمنی، هماهنگی با دیسپاچینگ و اقدامات کنترلی دیگر،  درکارنامه هر شخص مشخص گردید .