برگزاري دوره آموزش خط گرم در توزيع برق جنوب استان كرمان

Printer-friendly version
چهارشنبه, مهر 18, 1397
به گزارش  روابط عمومي

سليماني خاردان: چهار اكيپ خط گرم،سه اكيپ تعميرات پست هاي زميني با تكنولوژي خط گرم و به كارگيري ظرفيت 15اكيپ پيمانكاري خط گرم در 16شهرستان تحت پوشش شركت توزيع جنوب كرمان راه اندازي شد.

به گزارش  روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان، اين دوره آموزشي در سايت آموزشي بافت با همكاري مجتمع آموزشي اصفهان در مهر ماه سال جاري برگزار شد.
سليماني خاردان، مدير دفتر نظارت بر بهره برداري اين شركت در حاشيه برگزاري اين دوره هاي آموزشي بيان نمود: چهار اكيپ خط گرم،سه اكيپ تعميرات پست هاي زميني با تكنولوژي خط گرم و به كارگيري ظرفيت 15 اكيپ پيمانكاري خط گرم در 16 شهرستان تحت پوشش شركت توزيع جنوب كرمان راه اندازي گرديد. 
وي افزود: در همين راستا براي سرويس و نگهداري، بهينه سازي، تعميرات خطوط فشار متوسط و اجراي كليه طرح هاي توسعه و نيرو رساني در شبكه ها، اين شركت اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي خط گرم نموده است. 
سليماني در خصوص برگزاري دوره هاي آموزشي مذكور بيان نمود: دوره هاي آموزشي خط گرم با هدف افزايش و توسعه گروه هاي خط گرم براي رسيدن به برنامه استراتژيك شركت در دو دوره جداگانه صورت گرفته است. 
وي افزود: دوره آشنايي با خط گرم براي 26 نفر از كارشناسان بهره برداري، ايمني و طراحي به مدت 30 ساعت با همكاري مجتمع آموزشي اصفهان برگزار شد. 
وي همچنين تصريح كرد: علاوه بر دوره فوق، آموزش تعميرات خط گرم نيز با حضور 16 نفر از برقكاران امورهاي تحت حوزه عملياتي شركت به مدت يك ماه ( 240ساعت) انجام پذيرفت.

گروه خبر: