: برگزاري دوره آموزشي در شركت توزيع برق استان اصفهان

Printer-friendly version
يكشنبه, آبان 3, 1394
درشش ماهه اول سال1394

بيش از26ميليارد ريال اعتبار جهت اصلاح و نوسازي شبكه هاي برق در سطح شهرستان برخوار  هزينه شد .
آقاي مهندس بهروز نژاد مديريت امور برق شهرستان برخوار اهم فعاليتهاي 6ماهه اين امور را به شرح زير اعلام نمودند : 
1-احداث بيش از25كيلومتر شبكه فشار ضعيف وفشارمتوسط.
2-بهينه سازي 15 كيلومتر شبكه هاي فشارضعيف وفشار متوسط.
3-نصب و احداث 17دستگاه پست هوايي جهت ظرفيت سازي و رفع افت ولتاژ.
4-تعويض282 اصله تير فرسوده جهت بهينه سازي شبكه هاي شهرستان.
5-نصب 1137 دستگاه انواع چراغ لاك پشتي و LED بيست وات درسطح شهرستان.
6-تعمير 85كيلومتر از شبكه هاي فشار متوسط به روش خط گرم.
7- تعويض 1378 عدد لامپ معيوب در سطح شهرستان. 
8-جذب 1388مشترك عادي و ديماندي.
9-تعويض 619 كنتورسه فاز وتكفاز عادي و 30 كنتور ديماندي.
10-نصب 1 دستگاه ريكلوزر و 4دستكاه سكسيونر جهت افزايش قابليت اطمينان و كاهش انرژي توزيع نشده.
11-احداث1000متر شبكه هاي سرقتي و 4دستگاه ترانس سرقتي.
12-بهينه سازي 10 دستگاه تابلو توزيع واندازه گيري.
13-نصب و اصلاح 374 دستگاه اتصال زمين.
14-تعدادكل مشتركين شهرستان برخوار:56309 مشترك.
 ايشان در ادامه مطالب افزودند تعداد قطعي فيدرهاي 20كيلوولت برق شهرستان برخوار در 6ماهه اول سال 1394 نسبت به مدت مشابه سال قبل36% كاهش داشته است.

گروه خبر: