برون سپاری عملیات مربوط به وصول مطالبات ...

Printer-friendly version
يكشنبه, آبان 13, 1397
برق تبریز
کد عنوان نوع تاريخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل
97/7349/503 برون سپاری عملیات مربوط به وصول مطالبات و قطع ووصل جریان انشعاب برق مشترکین مصارف عادی شهری و روستایی شرکت توزیع نیروی برق تبریز دو مرحله ای 1397/08/05 1397/08/30 1397/08/15 1397/08/30 مشاهده اطلاعات کامل