برون سپاری اجرای عملیات ,تهیه ، طبخ ، حمل و توزیع...

Printer-friendly version
سه شنبه, آذر 6, 1397
شرکت توزیع نیروی برق تبریز
کد عنوان نوع تاريخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل
97/8425/503 برون سپاری اجرای عملیات مربوط به نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری متقاضیان و مشترکین انشعاب برق تک فاز و سه فاز غیردیماندی تا سقف 32 آمپر سه فاز و اجرای پروژه برقدارکردن تابلو کنتور متقاضیان انشعابات برق دو مرحله ای 1397/09/03 1397/09/28 1397/09/14 1397/09/28 مشاهده اطلاعات کامل
97/8327/503 تهیه ، طبخ ، حمل و توزیع غذای گرم در محدوده شرکت توزیع نیروی برق تبریز دو مرحله ای 1397/08/28 1397/09/20 1397/09/07 1397/09/20 مشاهده اطلاعات کامل
97/8099/503 برون سپاری عملیات تست و بازرسی لوازم اندازه گیری انشعابات غیر دیماندی ( تکفاز و سه فاز )مسیر عادی و سنگین در حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق تبریز دو مرحله ای 1397/08/23 1397/09/18 1397/09/05 1397/09/18 مشاهده اطلاعات کامل
97/8155/503 خرید 10000 دستگاه انواع کنتور فراخوان محدود 1397/08/22 1397/09/12 1397/08/28 1397/09/12 مشاهده اطلاعات کامل