برونسپاری تعمیرات پیشگیرانه...,انتخاب پیمانکار آنکال کلید...,خرید 750 دستگاه چراغ...,فروش 111 قلم کالا...,برونسپاری سرویس خطوط...

Printer-friendly version
يكشنبه, آذر 5, 1396
توزیع برق تبریز
کد عنوان نوع تاريخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل
96/43745/503 برونسپاری تعمیرات پیشگیرانه PM امورهای برق روشنائی ، گلستان ، ائل گولی و خسروشاه جديد! مناقصه 05/09/1396 06/10/1396 20/09/1396 06/10/1396 مشاهده اطلاعات کامل
96/43744/503 انتخاب پیمانکار آنکال کلیددردست امورهای برق روشنایی (ناحیه یک )، اسکو و خسروشاه ( ناحیه دو )  جديد! مناقصه 05/09/1396 06/10/1396 20/09/1396 06/10/1396 مشاهده اطلاعات کامل
96/43713/503 خرید 750 دستگاه چراغ خیابانی 120 وات LED جديد! مناقصه 05/09/1396 06/10/1396 20/09/1396 06/10/1396 مشاهده اطلاعات کامل
96/42782/503 فروش 111 قلم کالا شامل ( اقلام راکد نو ، اسقاطی و کارگاهی و نجاری مستعمل ) مزايده 30/08/1396 29/09/1396 13/09/1396 29/09/1396 مشاهده اطلاعات کامل
96/42835/503 برونسپاری سرویس خطوط و پستهای هوائی به صورت خط گرم در دو ناحیه یک و دو بصورت کلیددردست دو مرحله ای 04/09/1396 03/10/1396 18/09/1396 03/10/1396 مشاهده اطلاعات کامل