برای هشتمین سال متوالی به اجرا درآمد؛

Printer-friendly version
يكشنبه, فروردين 25, 1398
جشنواره نظام پیشنهادها و نوآوری شرکت توزیع برق استان سمنان، برای هشتمین سال متوالی برگزار شد .

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان در این جشنواره گفت: مشارکت جملگی کارکنان در زمینه ارائه پیشنهاد به مثابه ی عبور به سمت سازمان یادگیرنده است.

سیدمحمد موسوی زاده بیان داشت : یادگیری را باید در سازمان همچون یک موجود یادگیرنده در نظر بگیریم که از تجربیات آن می آموزد و به این آموزه ها و بانک اطلاعات رجوع می کند و تصمیم گیری نیز بر اساس حافظه انجام می شود .

وی با اشاره به این که نظام پیشنهادها می تواند کمک و مقدمه ای برای سازمان یادگیرنده باشد اظهار داشت : نظام پیشنهاددهی موجب ارتقا گردیده و کارایی سازمان را افزایش می دهد و در نهایت منجر به رضایت مردم می شود .

وی با عنوان این که در سال گذشته 899 پیشنهاد در کمیته های تخصصی هفت گانه این شرکت بررسی و کارشناسی گردیده افزود : با مقایسه تعداد پیشنهادهای ارائه شده برای سالهای 96 و 97 ، حدود 17 درصد رشد حاصل گردیده است.

یادآور می شود : در این مراسم از راحله قنبریان مدیر دفتر حقوقی و مهدی پاک طینت مدیر توزیع برق شهرستان سرخه به عنوان واحد برتر نرخ مشارکت پیشنهادها در حوزه ستادی و واحدهای  اجرایی ، "حسین حافظی ؛ مدیر برتر در زمینه نرخ رشد تعداد پیشنهاد به نسبت سال 96"، "سیدمحمد حسینی نژاد ؛ کارگروه برتر نظام پیشنهادها "، علی اصغر دهنوئی؛ پیشنهاد دهنده برتر برای بیشترین پیشنهاد مصوب " و " فرزاد کرکه آبادی ؛ به لحاظ بیشترین تعداد پیشنهاد " ، با اعطای یادمان جشنواره نظام پیشنهادها و نوآوری سال 97، تقدیر به عمل آمده و از همکارانی که پیشنهادهای آن پذیرفته و مصوب گردیده نیز تجلیل شدند.

گروه خبر: