با كشف و اصلاح دستكاري انشعابات غيرمجاز ميزان افزايش انرژي اندازه گيري شده به بيش از 43 هزار مگاوات ساعت مي رسد

Printer-friendly version
شنبه, اسفند 9, 1393
معاون فروش و خدمات مشتركين شركت توزيع برق مازندران در نشست هم انديشي ميزان اثربخشي پروژه هاي كاهش تلفات ، تعويض كنتورهاي راكد، كشف و اصلاح دستكاري لوازم اندازه گيري ، تبديل انشعاب غيرمجاز و اصلاح وضعيت نصب كنتورهاي آنالوگ را مورد تاكيد قرارداد.

شجاع محمودي عالمي در تشريح كنتورهاي راكد و برق غيرمجاز ،گفت : كنتور راكد كنتوريست كه كاملاً خراب يا خطاي فوق العاده دارد و برق غيرمجاز ، انشعابي است كه به صورت غيرقانوني به شبكه وصل شده است كه انشعابات غيرمجاز ادارات ، سازمانها ، تابلوهاي تبليغاتي ، چراغهاي چشمك زن و...   هم جز انشعاب غيرمجاز هستند .

وي افزود‌ : دستكاري لوازم اندازه گيري يعني مشتركيني كه داراي انشعاب قانوني هستند ولي به اشكال مختلف نسبت به دستكاري كنتور اقدام مي نمايند و اين دسته از مشتركين داراي انشعاب مي باشند ولي از كابل جدا يا  از همان كابل  انشعاب جدا مي گيرند .

معاون فروش و خدمات مشتركين شركت توزيع برق مازندران به پيش بيني اثربخشي پروژه هاي كاهش تلفات در تعويض كنتورهاي راكد اشاره كرد و گفت : تاثير تعويض هر كنتور راكد يا معيوب را مي توان به دو بخش تقسيم كرد يكي انرژي اندازه گيري نشده قبل از تعويض كه با اصلاح  صورت حسابهاي غلط  محاسبه خواهد شدو يكي اصلاح اندازه گيري انرژي مصرفي از زمان تعويض تا پايان زمان مورد مطالعه و بررسي .

محمودي يادآور شد : مقدار انرژي اندازه گيري نشده هر كنتور از زمان وقوع عيب تا زمان تعويض يا اصلاح را مي توان 1503 كيلو وات ساعت برآورد كرد.

وي ادامه داد: با فرض اينكه پروژه تعويض كنتورهاي راكد بصورت يكنواخت در طول سال انجام خواهد پذيرفت هر انشعاب پس از 6 ماه 810 كيلو وات ساعت عملكرد  صحيح  خواهد داشت و تاثير تعويض هر كنتور 2313 كيلو وات ساعت خواهد بود كه پيش بيني مي شود با تعويض 50 هزار كنتور راكد 115 هزار و 650 مگاوات ساعت انرژي اندازه گيري شده افزايش يابد.

معاون فروش  وخدمات مشتركين شركت توزيع برق مازندران اظهار داشت : چنانچه اين ميزان انرژي به شبكه توزيع برگردد پيش بيني مي شود تا پايان 93 انرژي تحويلي شركت 5573 ميليون كيلووات ساعت برسد كه به ميزان 8/2 درصد از محل تعويض كنتورهاي راكد ، تلفات كاهش  مي يابد .

محمودي به پيش بيني اثربخشي پروژه هاي كاهش تلفات از طريق كشف و اصلاح دستكاري لوازم اندازه گيري مشتركين پرداخت و گفت : تاثير كشف و اصلاح هر مورد تخلف در دستكاري لوازم اندازه گيري را مي توان به دو بخش تقسيم كرد كه يكي انرژي اندازه گيري نشده قبل از كشف كه خسارت آن از مشترك اخذ خواهد شد يكي اصلاح اندازه گيري انرژي مصرفي از زمان اصلاح تا پايان زمان مورد مطالعه و بررسي

وي خاطر نشان كرد: در بررسي عملكرد سال 92 نشان مي دهد كه مقدار انرژي  اندازه گيري نشده هر كنتور از زمان وقوع عيب تا زمان تعويض يا صلاح 4370 كيلووات ساعت مي باشد .

معاون فروش و خدمات مشتركين شركت توزيع برق مازندران تصريح كرد: پيش بيني مي شود با كشف و اصلاح لوازم اندازه گيري كه بر اثر دستكاري ها اتفاق افتاده ،43 هزار و 224 مگاوات ساعت ميزان انرژي اندازه گيري شده افزايش يابد و انرژي تحويلي به  شركت و پنج هزار و 573 ميليون كيلووات ساعت برسد.

گروه خبر: