انجام بخشی ازخدمات موردنیاز درسطوح شغلی مختلف...

Printer-friendly version
شنبه, آبان 1, 1395
شرکت آب و فاضلاب شرق
عنوان شماره تاریخ اتمام فروش اسناد تاریخ بازگشایی پاکت ها تاریخ درج آگهی در روزنامه نوع وضعیت

 

انجام بخشی ازخدمات موردنیاز درسطوح شغلی مختلف با تامین و بکارگیری تعداد ١١١ (یکصد و یازده ) نفر نیروی انسانی

٩٥-٣٧٣٦-١١٠ ۴ آبان ۱۳۹۵ ۱۸ آبان ۱۳۹۵ ۲۴ مهر ۱۳۹۵ مناقصه