افتتاح مرکز بین المللی آموزش های تخصصی مدیریت شبکه در زنجان

Printer-friendly version
سه شنبه, آذر 13, 1397
با حضور مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران انجام شد؛
  • افتتاح مرکز بین المللی آموزش های تخصصی مدیریت شبکه در زنجان  افتتاح مرکز بین المللی آموزش های تخصصی مدیریت شبکه در زنجان  افتتاح مرکز بین المللی آموزش های تخصصی مدیریت شبکه در زنجان  افتتاح مرکز بین المللی آموزش های تخصصی مدیریت شبکه در زنجان  افتتاح مرکز بین المللی آموزش های تخصصی مدیریت شبکه در زنجان  
گروه خبر: