ارزیابی طرح‌های آبیاری و زهکشی استان خوزستان

Printer-friendly version
چهارشنبه, دى 15, 1395
در این مطالعه برای ارزیابی عملکرد هشت طرح آبیاری و زهکشی در استان خوزستان، روش تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس استفاده شد.

چکیده

در این مطالعه برای ارزیابی عملکرد هشت طرح آبیاری و زهکشی در استان خوزستان، روش تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس استفاده شد. برای این منظور معیارهای اصلی اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی، فنی و مدیریتی و هجده زیر معیار جهت ارزیابی در نظر گرفته شدند و اطلاعات موردنیاز از سازمان آب و برق استان خوزستان جمع‌آوری گردید. نتایج نشان داد که معیار اقتصادی با وزن نسبی0/292 بیشترین تأثیر را در فرایند ارزیابی دارد و معیارهای مدیریتی، فنی، زیست‌محیطی و اجتماعی به ترتیب با وزن های 0/276، 0/163، 0/152 و 0/130 ازنقطه‌نظر زیست‌محیطی، شبکه گتوند با امتیاز 0/931 کارآمدترین و شبکه شهید رجایی با امتیاز 0/390 ناکارآمدترین شبکه می‌باشد. از بعد اقتصادی شبکه‌های آبیاری گتوند و دیمچه به ترتیب با امتیاز0/899 و 0/064 به‌ عنوان کاراترین و ناکاراترین شبکه‌ها شناخته شدند. نتایج همچنین نشان داد که رتبه‌بندی شبکه‌های آبیاری بر اساس امتیاز کلی به شرح زیر است: گتوند، دز، مارون، دیمچه، شاوور، کرخه، رامشیر و رجایی. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود که طرح های رامشیر و شهید رجایی که عملکرد نسبتا پایینی دارند، شبکه آبیاری گتوند را به دلیل در اختیار داشتن بالا ترین عملکرد به عنوان الگوی خود قرار دهند.