ارائه خدمات حفاظتي ومراقبتي در سطح استان اردبيل

Printer-friendly version
دوشنبه, دى 23, 1398
شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه نوع مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱  ارائه خدمات حفاظتي ومراقبتي در سطح استان اردبيل ۱۳۹۸-۰۲۵ عمومي-يک مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵