اختصاص29 ميليارد ريال مصرف آب بخش کشاورزي نيشابور

Printer-friendly version
شنبه, دى 2, 1396
براي افزايش راندمان مصرف آب در بخش کشاورزي نيشابور بيش از 29 ميليارد ريال اعتبار از محل اعتبارات بلاعوض طرح‌هاي نوين آبياري به اين شهرستان اختصاص يافته است.

معاون سازمان و مدير جهاد کشاورزي نيشابوراظهارکرد: بيش از 29 ميليارد ريال اعتبار از محل اعتبارات بلاعوض طرح‌هاي نوين آبياري جهت اجراي طرح‌هاي لوله گذاري به منظور انتقال آب از محل منبع تامين آب تا مزرعه در اراضي خرده مالکين به منظور افزايش بهره وري مصرف آب کشاورزي تخصيص داده شده است.

محمد علي فرهمند راد افزود: با تخصيص اين اعتبار بي سابقه، بيش از 130 کيلومتر طرح انتقال آب با لوله در سايز‌هاي مختلف در سطح بخش‌هاي تابعه شهرستان نيشابور به اجرا در مي‌آيد.

وي خاطرنشان کرد: با عنايت به نصب کنتور‌هاي هوشمند حجمي و اعمال ساعت کارکرد مجاز ثبت شده در پروانه‌ها در کليه چاه‌هاي عميق که موجب نگراني کشاورزان گرديده که با اين طرح نگراني ها مرتفع مي گردد.

 معاون سازمان و مدير جهاد کشاورزي نيشابور تصريح کرد: با توجه به صرفه جويي 70 هزار متر مکعب در مصرف آب به ازاي هر کيلومتر لوله گذاري با اجراي اين پروژه‌ها و به دليل افزايش راندمان و بهره وري مصرف آب بيش از نه ميليون وصد هزار مترمکعب در هر سال زراعي صرفه جويي مي‌گردد که تا حدودي باعث مرتفع شدن نگراني کشاورزان مي‌باشد.

 

خبرگزاري آريا