اخبار مزایده و مناقصات

عملیات اجرایی پروژه خطوط ، ابنیه و تجهیزات ,....

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
  عملیات اجرایی پروژه خطوط ، ابنیه و تجهیزات شبکه چپ تنگ حمام مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه   24

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/13

 

خدمات نقشه¬برداری و مطالعات مرحله اول ساماندهی و تعیین حد بستر و حریم رودخانه¬¬های چاشم و عبدالله آباد

کد سند تاریخ ثبت رکورد موضوع نوع سند واحد
منتشر کننده
مهلت ارسال سند توضیحات شرکت در مناقصه و دریافت اسناد ارسال پیشنهاد و اوراق اسناد لیست شرکت کنندگان برنده مناقصه
  تاریخ ثبت:1397/08/19

ارتقاء توسعه و تکمیل ایستگاه های هیدرومتری ,....

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
  ارتقاء توسعه و تکمیل ایستگاه های هیدرومتری (دیمه، پیرغار، چارطاق) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها   19

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/12

 

طرح ساماندهی رودخانه مرزی ارس در بازه میله مرزی 53.1

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
 
10 طرح ساماندهی رودخانه مرزی ارس در بازه میله مرزی 53.1 مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/08/24 149

نمایش مشروح آگهی

Pages