اخبار مزایده و مناقصات

اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب حوزه فاضلاب گیرزونD شهر لنگرود  

نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضلاباستان گيلان

2

شرح مختصر موضوع مناقصه :   اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب حوزه فاضلاب گیرزونشهر لنگرود  

3

برگزاري مناقصه جابجایی شبکه آب تقاطع نواب صفوی – کمربندی

آگهي مناقصه عمومي به شماره  28677/414  مورخ  10/07/96

        شرکت آب و فاضلاب شيراز در نظر دارد از طريق برگزاري مناقصه جابجایی شبکه آب تقاطع نواب صفوی – کمربندی را براساس فهارس‌بهاء شبكه توزيع آب، خطوط انتقال آب و ابنيه سال 1396 سازمان برنامه و بودجه کشور به شرح زير به شركت‌ها وپيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

1-  محل اجرا :  شيراز

2– مدت اجرا : 6 (شش) ماه.

فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي (نوبت چهارم)

فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي (نوبت چهارم) شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات بهره برداری ونگهداری تاسیسات آبرسانی وتعمییرات خطوط انتقال،شبکه توزیع،تاسیسات آبرسانی وخدمات امور مشترکین روستاهای استان بوشهر

شرکت آب و فاضالب روستايی استان بوشهر در نظر دارد مناقصه ممهومی انجاا ملیياات رهارر رار ارگ ونرهادارگ ااسيباات آررساانی واعلييرات خطوط انتقال،شبکه اوزیع،ااسيبات آررسانی وخدمات اماور مشاترکير روساتا اگ اساتاش روشاهر به شهماره فراخهوان 200961245000006 را از طريق سامان تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نمايد.

Pages