اخبار مزایده و مناقصات

واگذاري سيستم billing ونگهداري حسابهاي مشتركين

اين شركت در نظردارد سيستم بيلينگ و نگهداري حسابهاي مشتركين خود را از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد. لذا از تمامي پيمانكاران داراي صلاحيت دعوت مي شود جهت دريافت ، تكميل و تحويل اسناد مناقصه به شرح درج شده در سايت شركت و يا سايت توانير مراجعه فرمايند.
۹۵.۱۵۷ : شماره مناقصه
شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي : مناقصه گزار
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ : مهلت دريافت
  : محل دريافت
 

واگذاري عمليات مميزي اسناد و انجام امور حسابداري تاسيسات، درآمد، انبار و كارشناسي قراردادها

اين شركت در نظردارد عمليات مميزي اسناد و انجام امور حسابداري تاسيسات، درآمد، انبار و كارشناسي قراردادهاي خود را از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد. لذا از تمامي شركتها و موسسات خدمات مالي كه توانايي انجام كار و تمايل به همكاري دارند دعوت مي شود جهت دريافت ، تكميل و تحويل اسناد مناقصه به شرح درج شده در سايت شركت و يا سايت توانير مراجعه فرمايند.
۹۵.۱۵۶ : شماره مناقصه
شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي : مناقصه گزار

واگذاری عملیات طرح جامع کاهش تلفات جیرفت

کد : ۹۵-۱۱-۲۲
عنوان آگهی : واگذاری عملیات طرح جامع کاهش تلفات جیرفت
نوبت درج آگهی : ۱۳۹۵/۰۷/۱۰
مرحله : ۲
مناقصه گذار : شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان
محل دریافت : شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان - امور تدارکات
مدارک مورد نیاز : معرفی نامه - فیش واریز وجه
آدرس ارسال :

فروش  دو دستگاه خودرو مزدا دو کابین 

آگهی مزایده عمومی شماره 3/95

شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام

موضوع مزایده :

فروش  دو دستگاه خودرو مزدا دو کابین 

از تاریخ 17/7/95 لغایت 29/7/95

مبلغ تضمین شرکت در مزایده :

5درصدمبلغ پیشنهادی می باشد.

     محل فروش اسناد :

اجاره خودرو در سطح استان

 

                                               آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره20/95                                                 

شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام

موضوع مناقصه :

اجاره خودرو در سطح استان

مهلت فروش اسناد : از تاریخ 14/7/95 لغایت 27/7/95

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :

مبلغ000/254/896ریال

 

محل فروش اسناد :

خرید ،نصب و راه اندازي دو مجموعه فالت و ایونت ...

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اي شماره 20/ 951

دستگاه مناقصه گزار:شرکت برق منطقه اي غرب

تامين تجهيزات و تكميل اينترفيس و مارشالينگ پست هاي انتقال تهران

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 12005/95

1-نام و نشاني مناقصه گزار : شركت برق منطقه اي تهران بنشاني تهران ، سعادت آباد ، بالاتراز كوي فراز ، بلوار برق تهران –  شركت برق منطقه اي تهران - ساختمان حوزه ستادي. – طبقه سوم - بال شرقي امور تداركات و قراردادها

2-موضوع مناقصه : مناقصه عمومی يك مرحله اي بشرح ذيل :‌

شماره مناقصه

(مرجع)

خريد 580 دستگاه خازن  217 ، 200 و 100 كيلووار

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 11006/95

1-نام و نشاني مناقصه گزار : شركت برق منطقه اي تهران بنشاني تهران ، سعادت آباد ، بالاتراز كوي فراز ، بلوار برق تهران –  شركت برق منطقه اي تهران - ساختمان حوزه ستادي. – طبقه سوم - بال شرقي امور تداركات و قراردادها

2-موضوع مناقصه : مناقصه عمومی يك مرحله اي بشرح ذيل :‌

شماره مناقصه

(مرجع)

خدمات سرويس ترابري ماموريت اداري درون شهري و برون شهري شركت برق منطقه اي تهران

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 12011/95

 

1-نام و نشاني مناقصه گزار : شركت برق منطقه اي تهران بنشاني تهران ، سعادت آباد ، بالاتراز كوي فراز ، بلوار برق تهران –  شركت برق منطقه اي تهران - ساختمان حوزه ستادي. – طبقه سوم - بال شرقي امور تداركات و قراردادها

2-موضوع مناقصه : مناقصه عمومی يك مرحله اي بشرح ذيل :‌

شماره مناقصه

(مرجع)

Pages