اخبار مزایده و مناقصات

عملیات اجرایی شبکه توزیع آب اولویت اصلاح و توسعه صباشهر....

عملیات اجرایی شبکه توزیع آب اولویت اصلاح و توسعه صباشهر بطول ٨٠١٠ متر بهمراه ٨٠٠ فقره کیت انشعاب
نوع: مناقصه
شماره: ٩٥/٤٢
سازمان مرکزی: شرکت شهرها وشهرکهای غرب تهران
سازمان برگزار کننده: شرکت شهرها وشهرکهای غرب تهران
نوع برگزاری:  
موضوع:  
حوزه فعالیت :  

فروش ساختمان اداری امور آب و فاضلاب شاهرود 

18-95
 

فروش ساختمان اداری امور آب و فاضلاب شاهرود 

13/06/1395 04/07/1395 23/06/1395 03/07/1395 مشاهده اطلاعات کامل مزايده

تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر شاهرود...

19-95
 

تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر شاهرود به روش بیع متقابل(مزایده)  جديد!

تامین منابع مالی،ارتقاء،بهره برداری و مالکیت تاسیسات نمک زدایی شهر سرخه...

20-95
 

به منظور تامین منابع مالی،ارتقاء،بهره برداری و مالکیت تاسیسات نمک زدایی شهر سرخه در قالب قرارداد BOO+ROT 

احداث تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهر گرمسار...

کد عنوان مناقصه تاريخ شروع تاريخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل نوع
17-95
 

احداث تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهر گرمساربه روش بیع متقابل(مزایده) 

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ٩٥,١٢ ( نوبت اول – نوبت دوم )

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ٩٥,١٢ ( نوبت اول – نوبت دوم )
نوع: مناقصه
شماره: آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ٩٥,١٢ ( نوبت اول
سازمان مرکزی: آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران
سازمان برگزار کننده: آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران
نوع برگزاری:  
موضوع:  
حوزه فعالیت :  

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ٩٥,١٣ ( نوبت اول – نوبت دوم )

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ٩٥,١٣ ( نوبت اول – نوبت دوم )
نوع: مناقصه
شماره: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ٩٥,١٣ ( نوبت اول
سازمان مرکزی: آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران
سازمان برگزار کننده: آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران
نوع برگزاری:  
موضوع:  
حوزه فعالیت :  

Pages