اخبار مزایده و مناقصات

مناقصه محدود داخلي يك مرحله اي واگذاري حفاظت وحراست ونگهباني از اموال وتاسيسات شركت

شماره مناقصه: ۹۵۱۲۰۰۸
موضوع مناقصه: مناقصه محدود داخلي يك مرحله اي واگذاري حفاظت وحراست ونگهباني از اموال وتاسيسات شركت
تاریخ بازگشایی پاکت ها: ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
آخرین مهلت: ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
شرح مناقصه:  
فایل: ۹۵۱۲۰۰۸.zip

مزايده عمومي داخلي فروش انواع سيم و كابل هاي مسي و آلومينيوم اسقاط

شماره مناقصه: ۹۵۹۱۰۰۸
موضوع مناقصه: مزايده عمومي داخلي فروش انواع سيم و كابل هاي مسي و آلومينيوم اسقاط
تاریخ بازگشایی پاکت ها: ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
آخرین مهلت: ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
شرح مناقصه:  
فایل: ۹۵۹۱۰۰۸.zip

حفاری دوحلقه چاه آب در منطقه شهرضا به روش دورانی استعلام شماره 91-4-95

تذکر مهم ۱ : صرفا اشخاص حقیقی/حقوقی که از طریق پیامک دعوت به شرکت در این استعلام شده اند مجاز به دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد می‌باشند

تذکر ۲ : به استناد ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات، این شرکت از دریافت اسناد و مدارک بعد از زمان تعیین شده معذور می‌باشد

محل تحویل اسناد ومدارک: 

دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان به نشانی : اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابرابن حیان، کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶

حفاری دوحلقه چاه آب در منطقه یک به روش ضربه ای استعلام شماره 92-4-95

تذکر مهم ۱ : صرفا اشخاص حقیقی/حقوقی که از طریق پیامک دعوت به شرکت در این استعلام شده اند مجاز به دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد می‌باشند

تذکر ۲ : به استناد ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات، این شرکت از دریافت اسناد و مدارک بعد از زمان تعیین شده معذور می‌باشد

محل تحویل اسناد ومدارک: 

دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان به نشانی : اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابرابن حیان، کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶

توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه چهار(لیست شماره 4 حصه شمالی)باارزیابی کیفی مناقصه شماره 220-4-95

محل تحویل اسناد ومدارک: 

دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان به نشانی : اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابرابن حیان، کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶

مهلت تحويل اسناد به دبِيرخانه : تاساعت 15:30روزشنبه به تاریخ 7/12/95

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8 صبح روزیکشنبه به تاریخ8/12/95

تذکر مهم: 

به استناد بند ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات، این شرکت از دریافت اسناد و مدارک بعد از زمان تعیین شده معذور می‌باشد.

عملیات اجرایی باقیمانده خط انتقال فاضلاب شش جوان تصفیه خانه بوئین و میاندشت (ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 221-4-95

محل تحویل اسناد ومدارک: 

دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان به نشانی : اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابرابن حیان، کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶

مهلت تحويل اسناد به دبِيرخانه : تاساعت 15:30روزشنبه به تاریخ 7/12/95

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8 صبح روزیکشنبه به تاریخ8/12/95

تذکر مهم: 

به استناد بند ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات، این شرکت از دریافت اسناد و مدارک بعد از زمان تعیین شده معذور می‌باشد.

سکوي سرکابل هوايي

95-1-156 سکوي سرکابل هوايي

تاریخ شروع خرید 1395/11/23
تاریخ پایان خرید 1395/11/30
شماره مشخصه 95-1-156
برگزارکننده شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
محل خرید اسناد

شرابط استعلام عمومی و مدارک مرتبط در پایگاه اینترنتی شرکت به آدرس:

www.kurdelectric.ir

از تاریخ 95/11/23  تا پایان وقت اداري  95/11/30 قابل دانلود می باشد

خريد قطعات رکلوزر تاوريدا

95-1-157 خريد قطعات رکلوزر تاوريدا

تاریخ شروع خرید 1395/11/30
تاریخ پایان خرید 1395/12/07
شماره مشخصه 95-1-157
برگزارکننده شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
حداکثر تاریخ تحویل 1395/12/07
محل خرید اسناد

شرابط استعلام عمومی و مدارک مرتبط در پایگاه اینترنتی شرکت به آدرس:

www.kurdelectric.ir

از تاریخ 95/11/30  تا پایان توقت اداري  95/12/07 قابل دانلود می باشد

حفاری چاه آب آشامیدنی روستای سربندان از توابع شهرستان دماوند نوبت اول 

 
عنوان آگهي: حفاری چاه آب آشامیدنی روستای سربندان از توابع شهرستان دماوند نوبت اول 
شماره آگهي : نوبت اول 
مزايده/مناقصه: مناقصه 
مهلت دريافت اسناد: 1395/12/04 

حفاری چاه آب آشامیدنی روستای سربندان از توابع شهرستان دماوند نوبت دوم 

عنوان آگهي: حفاری چاه آب آشامیدنی روستای سربندان از توابع شهرستان دماوند نوبت دوم 
شماره آگهي : نوبت دوم 
مزايده/مناقصه: مناقصه 
مهلت دريافت اسناد: 1395/12/04 
محل دريافت اسناد: تهران - خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی – خیابان ابن سینا – اتحادیه نهم – پلاک 12 دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران 
عنوان روزنامه: رسالت 
شماره صفحه روزنامه: 3 

Pages