اخبار مزایده و مناقصات

آگهی مزایده اجاره زمین کشاورزی مرکز پژوهشی سرخون

آگهی مزایده اجاره زمین کشاورزی مرکز پژوهشی سرخون

بدینوسیله شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان در  نظر دارد از طریق فراخوان مزایده عمومی نسبت به انتخاب اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد صلاحیت در مزایده ای با مشخصات ذیل اقدام نماید.

واگذاری خدمات در زمینه ایجاد گروه های گشت و بازرسی ...

موضوع: واگذاری خدمات در زمینه ایجاد گروه های گشت و بازرسی و آمار برداری از منابع آب در سطح استان کرمانشاه تجدید مناقصه 5/96/ب
تشریح:

آگهی تجدید  مناقصه عمومی شماره
5/96 /ب

  1. مناقصه گذار :  شرکت آب منطقه ای کرمانشاه به نشانی : کرمانشاه میدان پاسداران  بلوار زن

انتخاب سرمایه گذار به منظور تامین مالی طرح آبرسانی به کرمان

 

واحد منتشر کننده:قراردادهادستگاه نظارت:میزان برآورد هزینه:محل تامین اعتبار:محل اجرای پروژه:تضمین مورد نیاز:محل بازگشایی:احتمال تمدید مهلت:خیرنام روزنامه:هزینه دریافت اوراق:500,000اطلاعات زمانبندی آگهیتاریخ انتشار در روزنامه:تاریخ آغاز:تاریخ پایان:تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:مهلت ارسال اوراق:1396/06/11تاریخ اعلام نتایج: دریافت اسناد آگهی  تعداد بازدید: 28

تامین 90 دستگاه خودروهای استیجاری

 
مشخصات آگهی
 موضوع: تامین 90 دستگاه خودروهای استیجاری
تشریح:

شرکت سهامی آب منطقه ای فارس در نظر دارد تامین 90 دستگاه خودروهای استیجاری را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای طبق قانون برگزاری مناقصات به تامین کننده  واجد شرایط واگذار نماید.

فروش "اقلام مازاد پروژه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی 3 و 4 گلابر

مشخصات آگهی
 موضوع: فروش "اقلام مازاد پروژه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی 3 و 4 گلابر
تشریح:

شرکت آب منطقه ای زنجان در نظر دارد مزایده فروش "اقلام مازاد پروژه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی 3 و 4 گلابر" به شرح جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

Pages