اخبار مزایده و مناقصات

فروش 10000 کیلوگرم انواع سیم های مسی اسقاط,خرید انواع پایه سیمانی,مشاوره و نظارت بر فرایندها و فعالیت های بهره برداری

ردیف فایل اسناد نوع آخرین مهلت تحویل پاکات تاریخ بازگشایی پاکات شماره موضوع
1 دریافت فایل مزایده ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ - ۱۴:۰۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ - ۰۷:۳۰:۰۰ 96/107 فروش 10000 کیلوگرم انواع سیم های مسی اسقاط
2

ارزیابی کیفی جهت مناقصه احداث خط انتقال پمپاژ تصفیه خانه فاضلاب خوی و ساخت خر پا جهت عبور خط انتقال از رودخانه

کد مناقصه 126
عنوان ارزیابی کیفی جهت مناقصه احداث خط انتقال پمپاژ تصفیه خانه فاضلاب خوی و ساخت خر پا جهت عبور خط انتقال از رودخانه
گروه ارزیابی
نحوه برگزاری مکاتبه ای
محدوده اجرای کار  
نوع فراخوانی آگهی
شهر اروميه
روزنامه های منتشر شده کار و کارگر

آگهی مزایده سرمایه گذاری جهت احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت حداقل 10 مگاوات به روش BOOشماره181-3-96

محل تحویل اسناد ومدارک: 

دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان به نشانی : اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابرابن حیان، کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز  شنبه مورخ22/07/1396

تاریخ گشایش اسناد مزایده: از ساعت  8  صبح روز یکشنبه مورخ23/07/1396

تذکر مهم: 

به استناد بند ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات، این شرکت از دریافت اسناد و مدارک بعد از زمان تعیین شده معذور می‌باشد.

محل بازگشایی پیشنهادها: 

ساختمان مرکزی شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان (سالن اندیشه)

 خرید 4دستگاه میکسرفلوبوسترتصفیه خانه فاضلاب جنوب مناقصه شماره 184-3-96

محل تحویل اسناد ومدارک: 

دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان به نشانی : اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابرابن حیان، کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶

مهلت تحويل اسناد به دبِيرخانه : تاساعت 15:30روزشنبه به تاریخ 22/7/96

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8 صبح روزیکشنبه به تاریخ 23/7/96

تذکر مهم: 

به استناد بند ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات، این شرکت از دریافت اسناد و مدارک بعد از زمان تعیین شده معذور می‌باشد.

محل بازگشایی پیشنهادها: 

ساختمان مرکزی شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان (سالن اندیشه)

عملیات مشترکین منطقه نجف آباد (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 183-3-96

محل تحویل اسناد ومدارک: 

دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان به نشانی : اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابرابن حیان، کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶

مهلت تحويل اسناد به دبِيرخانه : تاساعت 15:30روز شنبه به تاریخ 22/7/96

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ23/7/96

تذکر مهم: 

به استناد بند ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات، این شرکت از دریافت اسناد و مدارک بعد از زمان تعیین شده معذور می‌باشد.

محل بازگشایی پیشنهادها: 

ساختمان مرکزی شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان (سالن اندیشه)

خرید  لوله داکتیل یکسر تایتون یکسر اسپیکات

     آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۱۵/۹۶

شرکت‌آب و فاضلاب منطقه ۵ شهرتهران درنظر دارد نسبت به خرید  لوله داکتیل یکسر تایتون یکسر اسپیکات ، از طریق مناقصـه عمومی یک مرحله ای از تولید کنندگان کنندگان و تامین کنندگان معتبر داخلی با شرایط زیر اقدام نماید.

مدت و محل تحویل : حداکثر ۴ ماه از تاریخ ابلاغ قرارداد در انبارهای شرکت آب و فاضلاب منطقه ۵ شهر تهران

Pages