اخبار مزایده و مناقصات

اصلاح شبکه آب در نفاط مختلف شهر بوکان

کد مناقصه 96
عنوان اصلاح شبکه آب در نفاط مختلف شهر بوکان
گروه مناقصه
نحوه برگزاری آگهی
محدوده اجرای کار  
نوع فراخوانی آگهی
شهر اروميه
روزنامه های منتشر شده مناقصه مزلیده
قیمت اسناد به ریال 500000 ریال
نوع و مبلغ تضمین به ریال  
برآورد اولیه به ریال 7201616059

احداث شبکه جمع آوری فاضلاب درشهربوکان

کد مناقصه 97
عنوان احداث شبکه جمع آوری فاضلاب درشهربوکان
گروه مناقصه
نحوه برگزاری آگهی
محدوده اجرای کار  
نوع فراخوانی آگهی
شهر اروميه
روزنامه های منتشر شده جهان اقتصاد
قیمت اسناد به ریال 500000 ریال
نوع و مبلغ تضمین به ریال  
برآورد اولیه به ریال 3594094698

« فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران »

بسمه تعالی

 

« فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران »

 

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد؛ پروژه مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های دارای صلاحیت واگذار نماید.

 

ردیف

مشخصات پروژه

مدت اجرا

خرید لوله و اتصالات GRP سایز 1200 میلیمتری تصفیه خانه فاضلاب خوی و تحویل در محل

کد مناقصه 78
عنوان خرید لوله و اتصالات GRP سایز 1200 میلیمتری تصفیه خانه فاضلاب خوی و تحویل در محل
گروه ارزیابی
نحوه برگزاری مکاتبه ای
محدوده اجرای کار  
نوع فراخوانی آگهی
شهر اروميه
روزنامه های منتشر شده روزنامه مناقصه و مزایده
قیمت اسناد به ریال 300000 ریال
نوع و مبلغ تضمین به ریال  

مناقصه محدود داخلي يك مرحله اي واگذاري بهره برداري،حوادث و اتفاقات امورهاي هشتگانه بصورت جامع

شماره مناقصه: ۹۵۱۲۰۱۲
موضوع مناقصه: مناقصه محدود داخلي يك مرحله اي واگذاري بهره برداري،حوادث و اتفاقات امورهاي هشتگانه بصورت جامع
تاریخ بازگشایی پاکت ها: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
آخرین مهلت: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
شرح مناقصه:  
فایل: ۹۵۱۲۰۱۲-۱.zip

مزايده عمومي فروش اجناس انبار طرح تملك دارائي

شماره مناقصه: ۹۵۹۱۰۰۹
موضوع مناقصه: مزايده عمومي فروش اجناس انبار طرح تملك دارائي
تاریخ بازگشایی پاکت ها: ۱۳۹۶/۰۱/۲۰
آخرین مهلت: ۱۳۹۶/۰۱/۱۹
شرح مناقصه:  
فایل: مزايده.zip

انواع سکو ترانس

95-1-184 انواع سکو ترانس

تاریخ شروع خرید 1395/12/21
تاریخ پایان خرید 1396/01/15
شماره مشخصه 95-1-184
برگزارکننده شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
محل خرید اسناد

شرابط استعلام عمومی و مدارک مرتبط در پایگاه اینترنتی شرکت به آدرس:

www.kurdelectric.ir

از تاریخ 95/12/21  تا پایان وقت  96/01/15 قابل دانلود می باشد

Pages