اخبار مزایده و مناقصات

تهیه تجهیزات سلول خورشیدی تامین برق سد سومبار

موضوع: آگهی تجدید مناقصه تهیه تجهیزات سلول خورشیدی تامین برق سد سومبار
تشریح:

1

عملیات تکمیلی مرمت و بازسازی کانال آبرسانی به تالاب قورگل ( فاز 4 )

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت:  
میزان برآورد هزینه: 13310111518
محل تامین اعتبار: اعتبارات عمرانی
محل اجرای پروژه: بستان آباد - قوریگل
تضمین مورد نیاز: 670000000
محل بازگشایی: دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: سرخاب

آگهی نوبت دوم ارزیابی کیفی عملیات تکمیلی مرمت و بازسازی کانال آبرسانی به تالاب قورگل ( فاز 4 )

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت:  
میزان برآورد هزینه: 13310111518
محل تامین اعتبار: اعتبارات عمرانی
محل اجرای پروژه: بستان آباد - قوریگل
تضمین مورد نیاز: 670000000
محل بازگشایی: دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: سرخاب

آگهی  مناقصه عمومی

آگهی  مناقصه عمومی

شماره مناقصه : 963006

مرحله اول  - نوبت اول  

روزسه شنبه مورخ :31/05/1396

تمدید مهلت تحویل و بازگشایی پیشنهادات مناقصه تاسیسات نمک زدایی تورگان و غرب قشم

پیرو برگزاری دو مورد مناقصه محدود به شماره فراخوان ۲۰۰۹۶۱۳۰۱۰۰۰۰۳۰و ۲۰۰۹۶۱۳۰۱۰۰۰۰۳۱ با موضوع خرید تضمینی آب شرب در طرح احداث تأسیسات نمک زدایی مجتمع روستایی تورگان و غرب قشم به ترتیب ظرفیت روزانه ۲۰۰۰ و ۲۳۰۰ متر مکعب در شبانه روز تولید آب با فن‌آوري RO در قالب قراردادی B.O.O با توجه به درخواست کتبی مناقصه گران، موارد در مناقصه های یاد شده بشرح ذیل اصلاح  و اطلاع رسانی میگردد

۱-   جلسه توجیهی در صورت لزوم و حسب درخواست مناقصه گران در تاریخ ۸/۶/۱۳۹۶ ساعت ۸ صبح در محل دفتر معاونت مهندسی و توسعه برگزار می‌شود.

  تعمیرونگهداری رودان 

آگهی مناقصه   تعمیرونگهداری رودان    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

پروژه آبرسانی  برغون و گروس...

موضوع مناقصه

شهرستان محل اجرا

محل

تامین اعتبار

مبلغ برآورد اولیه(ریال)

مبلغ تضمین معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار  (ریال)

مدت اجرا

1

اجرای خط انتقال آب با لوله پلی اتیلن حد فاصل تاسیسات صفیره...

اجرای خط انتقال آب با لوله پلی اتیلن حد فاصل تاسیسات صفیره تا نزهه پروژه آبرسانی غیزانیه شهرستان اهواز ۵۵,۹۹۵,۴۸۰,۶۵۶ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

واگذاري خدمات حجمي  ، نگهداری و بهره برداري از تاسیسات آب شرب...

آگهی مناقصه عمومي واگذاري خدمات حجمي  ، نگهداری و بهره برداري از تاسیسات آب شرب روستاهای استان ایلام از 01/07/1396 لغايت 31/06/1397(بمدت يكسال )

Pages