اخبار مزایده و مناقصات

تجدید مناقصه پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز ، جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز در دشت های تحت پوشش استان فارس

شرکت سهامی آب منطقه­ای فارس در نظر دارد " عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیرمجاز، جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز در دشت های تحت پوشش استان فارس" را از طریق مناقصه عمومی طبق قانون برگزاری مناقصات به شرکت­های واجد شرایط واگذار نماید.

Pages