اخبار مزایده و مناقصات

سرمایه گذاری احداث نیروگاههای برق آبی کوچک مقیاس برروی خطوط انتقال...

کد عنوان مناقصه تاريخ شروع تاريخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل

نوع

 

خرید کیت کامل انشعاب فاضلاب

کد عنوان مناقصه تاريخ شروع تاريخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل نوع
25-95
 

خرید کیت کامل انشعاب فاضلاب 

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ٩٥,٢٢ ( نوبت اول – نوبت دوم )

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ٩٥,٢٢ ( نوبت اول – نوبت دوم )
نوع: مناقصه
شماره: آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ٩٥,٢٢ ( نوبت اول
سازمان مرکزی: آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران
سازمان برگزار کننده: آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران
نوع برگزاری:  
موضوع:

تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ٩٥,١٣ ( نوبت اول – نوبت دوم )

تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ٩٥,١٣ ( نوبت اول – نوبت دوم )
نوع: مناقصه
شماره: تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ٩٥,١٣ ( نوبت
سازمان مرکزی: آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران
سازمان برگزار کننده: آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران
نوع برگزاری:  
موضوع:  
حوزه فعالیت :  

نصب انشعابات اب و فاضلاب ...

۶۹ نصب انشعابات اب و فاضلاب اجرای خطوط جمع کننده فرعی و منهولهای فاضلاب در نقده اروميه مناقصه آگهی

خریددستگاه جذب اتمی

کد عنوان شهر گروه نوع فراخوان جزئیات
70 خریددستگاه جذب اتمی اروميه ارزیابی آگهی

نشت یابی شبکه توزیع و انشعابات آب اردبیل  جديد

کد عنوان مناقصه تاريخ شروع تاريخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل نوع
21/95/ استعلام بها

  تعداد بازدیدها 126 

نشت یابی شبکه توزیع و انشعابات آب اردبیل  جديد!

Pages