اخبار مزایده و مناقصات

انجام مطالعات طرح جامع توسعه شبکه

مناقصه انجام مطالعات طرح جامع توسعه شبکه 96/306 1396/07/02 1396/07/19 در انتظار واریز وجه

استعلام بهاء پروژه جمع آوری برقهای غیر مجاز ناحیه بویراحمد

استعلام بهاء پروژه جمع آوری برقهای غیر مجاز ناحیه بویراحمد

 

شماره: 381-96
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: 14/7/96 لغایت 18/7/96
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/7/19
روزنامه های درج آگهی:

دستمزد تبديل ترانسفورماتور به اتوترانس

توزيع برق استان فارس شركت :
 عمومي   مناقصه 
معامله :
 82-96  شماره :
دستمزد تبديل ترانسفورماتور به اتوترانس موضوع :
,275,000,000 سپرده (ريال) :

خرید انواع چراغ خیابانی

خرید انواع چراغ خیابانی

شماره مناقصه:

۹۶/۱۶

آخرین مهلت:

۱۳۹۶/۰۷/۲۰

تاریخ گشایش پاکت ها:

۱۳۹۶/۰۸/۰۶

مناقصه گذار:

شرکت نوزیع نیروی برق استان مرکزی

تاریخ ثبت:

۱۳۹۶/۰۷/۱۳

۵ماه

مدت پروژه:

۱۳۹۶/۰۷/۲۰

مهلت دریافت:

دریافت فایل :

مرحله:

۲

۲

محل تامین اعتبار:

مبلغ اولیه پیمان:

۱۰۱۱۰۰۰۰۰۰۰

انتخاب پیمانکار جهت انجام فعالیت...,انتخاب پیمانکار جهت انجام تعمیرات پیشگیرانه...,خرید 60 کیلومتر کابل خودنگهدار ...

کد عنوان نوع تاريخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل
96/34731/503 انتخاب پیمانکار جهت انجام فعالیت رفع اتفاقات شبکه اداره برق سهند( مدیریت برق شهرستان اسکو) از محدوده شرکت توزیع نیروی برق تبریز جديد! دو مرحله ای 15/07/1396 10/08/1396 25/07/1396 10/08/1396

Pages