اخبار مزایده و مناقصات

ارائه خدمات بهره برداري و حفاظت تعدادي از ايستگاههاي انتقال و فوق توزيع بصورت حجمي

نوع آگهي: مناقصه
دسترسي: عمومي
تعداد مراحل: يك مرحله‌اي
نوع معامله:  
شماره: 96/1-08
موضوع: ارائه خدمات بهره برداري و حفاظت تعدادي از ايستگاههاي انتقال و فوق توزيع بصورت حجمي
 
اطلاعات زماني

تعمیر و نگهداری 21 دستگاه از پستهای انتقال و فوق توزیع گیلان

روش معامله:مناقصه

نوع :محدوددسته بندی:

حساب های بانکی:: 
شماره:9612002

موضوع:تعمیر و نگهداری 21 دستگاه از پستهای انتقال و فوق توزیع گیلان

میزان سپرده:1293585766واحد پولی:ریال

حوزه فعالیت :امور پیمانکاریوضعیت :فعال

تاریخ شروع دریافت اسناد:1396-5-14 09:00:00تاریخ پایان دریافت اسناد:1396-5-19 14:00:00تاریخ شروع ارسال پیشنهاد:1396-5-21 09:00:00تاریخ پایان ارسال پیشنهاد1396-5-30 10:00:00تاریخ بازگشایی پاکت ها:1396-5-30 11:00:00روزنامه رسمی:

دعوتنامه

سرویس،تعمیر و نگهداری تجهیزات و سیستم های مخابراتی انتقال و فوق توزیع

روش معامله: مناقصه
نوع : محدود
دسته بندی:  
حساب های بانکی: : 
شماره: 9612004
موضوع: سرویس،تعمیر و نگهداری تجهیزات و سیستم های مخابراتی انتقال و فوق توزیع
میزان سپرده: 0
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور پیمانکاری
وضعیت : فعال

تكميل عمليات ساختماني در پست دائم نيزار 

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 22004/96

1-نام و نشاني مناقصه گزار : شركت برق منطقه اي تهران بنشاني تهران ، سعادت آباد ، بالاتراز كوي فراز ، بلوار برق تهران –  شركت برق منطقه اي تهران - ساختمان حوزه ستادي. – طبقه سوم - بال شرقي امور تداركات و قراردادها

2-موضوع مناقصه : مناقصه عمومی يك مرحله اي بشرح ذيل :‌

شماره مناقصه

(مرجع)

خريد تجهيزات نود ،گيت وي،سايت و تجهيزات مورد نياز جهت تبديل دو كانالMPTبه DMR

آگهي مناقصه  عمومي يك مرحله اي شماره 21002/96

1- نام و نشاني مناقصه گزار : شركت برق منطقه اي تهران معاونت  بنشاني تهران ، سعادت آباد ، بالاتراز كوي فراز ، بلوار برق تهران – ساختمان مركزي -  بال شرقي – طبقه سوم – امور تداركات و قراردادها  .

2-موضوع مناقصه : مناقصه عمومي يك مرحله اي بشرح ذيل :‌

شماره مناقصه

خريد 70 دستگاه شارژر

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي11003/96

1-نام و نشاني مناقصه گزار : شركت برق منطقه اي تهران بنشاني تهران ، سعادت آباد ، بالاتراز كوي فراز ، بلوار برق تهران –  شركت برق منطقه اي تهران - ساختمان حوزه ستادي. – طبقه سوم - بال شرقي امور تداركات و قراردادها

2-موضوع مناقصه : مناقصه عمومي يك مرحله اي بشرح ذيل :‌

شماره مناقصه

(مرجع)

Pages