اخبار مزایده و مناقصات

خرید انواع پایه

1 دریافت فایل عمومی ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ - ۱۲:۳۰:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ - ۱۳:۳۰:۰۰ 98/10 خرید انواع پایه

فعالیت های دستمزدی تبدیل سیم به کابل خودنگهدار...

کد عنوان نوع تاريخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل
98-170-26 فعالیت های دستمزدی تبدیل سیم به کابل خودنگهدار (بسته شماره 24-98-82( یک مرحله ای 1398/08/19 1398/12/10 1398/08/26 1398/09/10

آبرسانی به روستای چم شیر

کد : ۶۱۲۵
عنوان آگهی : آگهی مناقصه شماره ۶۱۲۵ با موضوع آبرسانی به روستای چم شیر
آگهی در محدوده : ایران
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار ایلام
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
محل دریافت اسناد : جهت دریافت و تکمیل اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس setadiran.ir مراجعه
تلفن تماس :

اجرای فاز دوم آبرسانی به دوران محله چابکسر

کد : ۹۸-۲۹ق
عنوان آگهی : اجرای فاز دوم آبرسانی به دوران محله چابکسر
آگهی در محدوده : کشوری
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای گیلان
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
محل دریافت اسناد :

عملیات تکمیلی آبرسانی روستاهای امیدچه و بقر آباد اردبیل

کد : ۹۸/۲۳۸/۲۹۹۵/ص
عنوان آگهی : عملیات تکمیلی آبرسانی روستاهای امیدچه و بقر آباد اردبیل
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار اردبیل
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
محل دریافت اسناد : سامانه ستاد ایران
تلفن تماس : ۰۴۵۳۳۷۴۶۰۱۳
سپرده شرکت در مناقصه :  

Pages