اخبار مزایده و مناقصات

احداث فونداسيون قطعه اول خط سراوان-سيركان

شماره :
احداث فونداسيون قطعه اول خط سراوان-سيركان موضوع:

- موضوع مناقصه :كارهاي موضوع مناقصه ، عبارتند از احداث فونداسيون هاي قطعه اول خط سيركان - سراوان

كه محدوده و شرايط آن ، در اسناد مناقصه مشخص شده است .

عملیات ساختمانی و تجهیزات الکترو مکانیکال ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب سقز

عملیات ساختمانی و تجهیزات الکترو مکانیکال ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب سقز

مهلت ارسال اسناد: چهارشنبه, ۵ آبان ۱۳۹۵ (۳ روز دیگر)، 

 

 

      آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران

 

ردیف

کد مناقصه

انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرستان های تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان کرمان 

جوزه فعالیت فراخوان: 
نوع فراخوان: 4 
نوع برگزاری: 1 
موضوع: انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرستان های تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان کرمان 
محدوده اجرای کار: 
نام روزنامه هاي منتشر کننده آگهی: 
برآورد اولیه: 19.855.530.004 ریال 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه / مزایده: 992.777.000 ریال 
مهلت دریافت اسناد: 
مهلت ارسال پیشنهاد: 
تاریخ اعتبار پیشنهاد: 
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 
شرایط دریافت اسناد: 
محل تحویل پاکت ها: 
حداقل مدارک لازم جهت شرکت : 
توضیحات:

پروژه اجرای 700 فقره انشعاب خانگی فاضلاب در سطح شهر کهنوج 

جوزه فعالیت فراخوان: 
نوع فراخوان: 4 
نوع برگزاری: 1 
موضوع: پروژه اجرای 700 فقره انشعاب خانگی فاضلاب در سطح شهر کهنوج 
محدوده اجرای کار: 
نام روزنامه هاي منتشر کننده آگهی: 
برآورد اولیه: 3.581.910.550 ریال 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه / مزایده: 179.500.000 ریال 
مهلت دریافت اسناد: 
مهلت ارسال پیشنهاد: 
تاریخ اعتبار پیشنهاد: 
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 
شرایط دریافت اسناد: 
محل تحویل پاکت ها: 
حداقل مدارک لازم جهت شرکت : 
توضیحات:

تهیه لوله و اجرای شبکه فاضلاب نقاط پراکنده شهر قدس- شماره یک

تهیه لوله و اجرای شبکه فاضلاب نقاط پراکنده شهر قدس- شماره یک
نوع: مناقصه
شماره: ٩٥/٣٥
سازمان مرکزی: شرکت آب وفاضلاب استان تهران
سازمان برگزار کننده: شرکت شهرها وشهرکهای غرب تهران
نوع برگزاری:  
موضوع:

انجام بخشی ازخدمات موردنیاز درسطوح شغلی مختلف...

عنوان شماره تاریخ اتمام فروش اسناد تاریخ بازگشایی پاکت ها تاریخ درج آگهی در روزنامه نوع وضعیت

 

انجام عملیات قرائت و توزیع قبوض اشتراکات آبفای شرق

عنوان شماره تاریخ اتمام فروش اسناد تاریخ بازگشایی پاکت ها تاریخ درج آگهی در روزنامه نوع

وضعیت

 

انجام بخشی ازخدمات موردنیاز درسطوح شغلی مختلف ...

عنوان شماره تاریخ اتمام فروش اسناد تاریخ بازگشایی پاکت ها تاریخ درج آگهی در روزنامه نوع وضعیت

 

Pages