اخبار مزایده و مناقصات

مناقصه خريد تعداد ۱۵۰۰۰ عدد مقره ۱۲۰ کيلونيوتن مهی برای خريد ۲۳۰ کيلوولت اردبيل - پره سر

تجدید آگهي مناقصه عمومي

 

شرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر دارد خرید تعداد ۱۵۰۰۰ عدد مقره ۱۲۰ کیلونیوتن مهی برای خط ۲۳۰ اردبیل- پره سر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس ir.setadiran.www انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 

توان احداث فونداسيون، نصب برج و سيم كشي خط انتقال 63 كيلوولت فرودگاه نظامي- جاده نايين2

تاریخ : پنج شنبه 1 مهر 1395
گروه : آگهی مناقصه و مزایده 
تعداد بازدید : 123 بار

چکیده : موضوع فراخوان:توان احداث فونداسيون، نصب برج و سيم كشي خط انتقال 63 كيلوولت فرودگاه نظامي- جاده نايين2

 

آگهي فراخوان شماره  6006 /950 (شماره 200951188000005  در سامانه ستاد)

 

شركت فراخواننده: شركت برق منطقه‏ اي اصفهان

توان بهینه­ سازی پست­ های انتقال و فوق توزیع تحت بهره­ برداری شرکت برق منطقه­ ای اصفهان

آگهي تجدید فراخوان‏ ارزيابي كيفي شماره 950/6004

 (شماره  ۲۰۰۹۵۱۱۸۸۰۰۰۰۰۶ در سامانه ستاد)

شركت فراخواننده:شرکت برق منطقه ‏اي اصفهان

شماره فراخوان

موضوع فراخوان

شرايط و  الزامات ورود به فراخوان­

950/6004

كارهاي موضوع مناقصه عبارت است از خريد ۶۲۰ تن سيم...

۹۵/۴ شماره :
خريد ۶۲۰ تن سيم هاك و مغزي كاناري موردنياز خط سيركان-سراوان موضوع:

Pages