اخبار مزایده و مناقصات

نگهداری تعمیرات بازسازی شبکه و کاهش هدر رفت آب روستاهای شهرستان سروستان

شماره مناقصه 2099001037000002
موضوع مناقصه اجرا
نوع مناقصه عمومی یک مرحله ای
منابع مالي جاری
مدت انجام کار يا تحويل کالا 365 روز
مبلغ تضمين 296,200,000
تضمين شرکت در مناقصه ضمانت نامه بانکی
واریز نقدی
عنوان آگهي نگهداری تعمیرات بازسازی شبکه و کاهش هدر رفت آب روستاهای شهرستان سروستان
مبلغ برآورداوليه 5,923,301,000

ارائه خدمات امداد ، تعمیرات ف نگهداری و بهره برداری شبکه توزیع آب ناحیه 2

شماره مناقصه 99/2
موضوع مناقصه اجرا
نوع مناقصه عمومی یک مرحله ای
منابع مالي جاری
مدت انجام کار يا تحويل کالا 24 ماه
مبلغ تضمين 3,121,681,213
تضمين شرکت در مناقصه فیش واریزی - معرفی نامه
عنوان آگهي ارائه خدمات امداد ، تعمیرات ف نگهداری و بهره برداری شبکه توزیع آب ناحیه 2
مبلغ برآورداوليه 98,589,373,736
مهلت خريد اسناد

واگذاری عملیات احداث خطوط ارتباطی پست 400 کیلوولت غایتی ...

مناقصه 98/300/33 مناقه عمومی یک مرحله ای (واگذاری عملیات احداث خطوط ارتباطی پست 400 کیلوولت غایتی و پست 63 کیلوولت سلطانیه مناقصه 1398/12/13 1399/01/27 1398/12/20 1399/01/24 مشاهده اطلاعات کامل

انتخاب پیمانکار احداث زیرساخت مسکن مهر...

د عنوان نوع تاريخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل
98/15059/503 انتخاب پیمانکار احداث زیرساخت مسکن مهر یک مرحله ای 1398/12/26 1399/05/07 1399/01/20 1399/02/06 مشاهده اطلاعات کامل
98/15060/503

Pages