اخبار مزایده و مناقصات

آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستان رابر

کد : ۲۰۰۹۶۱۲۳۵۰۰۰۰۴۲
عنوان آگهی : آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستان رابر
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار کرمان
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
محل دریافت اسناد : www.setadiran.ir
تلفن تماس : ۰۳۴۳۲۴۷۳۹۸۳
سپرده شرکت در مناقصه :

آبرسانی ۵ مورد - تعمیر و نگهداری ۶ مورد - نقشه برداری و مطالعات - نمونه برداری آزمایشگاهی - برق ۲ موvn

کد : ۹۷/۱
عنوان آگهی : آبرسانی ۵ مورد - تعمیر و نگهداری ۶ مورد - نقشه برداری و مطالعات - نمونه برداری آزمایشگاهی - برق ۲ موvn
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار لرستان
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
محل دریافت اسناد :  
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  

طبق اسناد

کد : ۹۷/۱۳/۱۷۷۵
عنوان آگهی : طبق اسناد
آگهی در محدوده : کشوری
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای قزوین
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
محل دریافت اسناد : سایت ستادیران
تلفن تماس : ۰۲۸۳۳۳۷۸۰۸۷
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد : ۴۰۴۶۸۶۵۵۸۹

اجرای شبکه فاضلاب در نواحی پراکنده سطح شهر کهنوج...,خرید تعدادی پمپ و الکتروموتور مورد نیاز

کد : ب/۵۲-۲/۹۷
عنوان آگهی : خرید تعدادی پمپ و الکتروموتور مورد نیاز
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای کرمان
مهلت دریافت اسناد :  
محل دریافت اسناد :  
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  

Pages