اخبار مزایده و مناقصات

ارائه خدمات مهندسی به منظور طراحی ، تهیه نقشه , تهیه پروژه...

ردیف فایل اسناد نوع آخرین مهلت تحویل پاکات تاریخ بازگشایی پاکات شماره موضوع
1 دریافت فایل مناقصه ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ - ۱۰:۰۰:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ - ۱۲:۰۰:۰۰ 98/407

مناقصه خريد کوبیکل کمپکت بختیار دشت

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد اقلام مورد نياز خود به شرح ذيل را ، از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي خريداري نمايد .

 

رديف

موضوع مناقصه

شماره مناقصه

تاريخ بازگشايي پاكات مناقصه

ساعت بازگشايي پاكات مناقصه

مبلغ سپرده

شركت در مناقصه (ريال)

فراخوان طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی سال 1398

عنوان: عنوان: فراخوان طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی سال 1398
تاريخ شروع: 1398/09/05
تاريخ انقضا: 1398/10/05
   

خرید لوله ها و متعلقات سوپر هیتر..

شماره مناقصه: OTET-9813

خرید لوله های کراس اور توربین های فشار قوی و متوسط

مهلت ارسال پاکت: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

 

* توضیحات *

نوع مناقصه: محدود دو مرحله ای (با ارزیابی فنی)

مبلغ ضمانت نامه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بازگشایی پاکات فنی: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

بازگشایی پاکات مالی: ۱۵ روز پس از گشایش پاکت های الف و ب

دریافت اسناد مناقصه

 

شماره مناقصه: OTET-9814

Pages