اخبار مزایده و مناقصات

تهيه و حمل آب فضاي سبز در سال 99

تهيه و حمل آب فضاي سبز در سال 99 - كد فراخوان 3233288

 •  شرکت: برق منطقه اي تهران
 •  نوع معامله: مناقصه
 •  شماره: 98/12039
 •  مهلت خرید اسناد: 1399/01/17
 •  تاریخ بازگشایی: 1399/02/07
 •  روزنامه های درج آگهی: جام جم - حمايت
 •  توضیحات: شركت سهامي برق منطقه اي تهران
  بسمه تعالي

  آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 12039/98

انتخاب پیمانکار احداث زیرساخت مسکن مهر...

3 انتخاب پیمانکار احداث زیرساخت مسکن مهر یک مرحله ای 1398/12/26 1399/05/07 1399/01/20 1399/02/06 مشاهده اطلاعات کامل
98/15060/503 خرید انواع کابل خودنگهدار دو مرحله ای 1398/12/26 1399/05/07 1399/01/20 1399/02/06

مناقصه

شماره روش معامله وضعیت موضوع معامله مهلت خرید اسناد (از) مهلت خرید اسناد (تا) تاریخ بازگشایی پاکات
1 s98185603 مناقصه   جزئیات

خرید سرور مرکز داده شرکت توزیع برق قم

کد عنوان نوع تاريخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل
98-170/47 فعالیت های کلید در دست بسته شماره (23-98-84) مناقصه 1398/11/29 1399/03/19 1398/12/07 1398/12/19 مشاهده اطلاعات کامل
98-170-44

اجرای عملیات خط لایزنگان داراب ...

اسناد مناقصه

 

 اجرای عملیات خط لایزنگان داراب 35-9-1-99

اسناد


 

Pages