اخبار مزایده و مناقصات

انجام اپراتوری در پستهای فوق توزیع و انتقال..

شرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر دارد انجام اپراتوری در پستهای فوق توزیع و انتقال تحت پوشش شرکت برق منطقه ای در سطح استانهای آذربایجانشرقی ، آذربایجانغربی و اردبیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس الکترونیکی ir.setadiran.www برگزار نماید .

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : ۲.۲۸۳.۰۰۰.۰۰۰ بحروف ( دو میلیارد و دویست و هشتاد و سه میلیون ريال) بصورت ضمانتنامه بانكي و يا واريزنقدی بحساب سيبا به شماره ۲۱۷۵۰۹۰۴۰۸۰۰۶ بانك ملي شعبه برق منطقه اي تبريز بنام شركت برق منطقه اي آذربايجان

بهاي فروش اسناد : ۲۰۰.۰۰۰ ریال (دویست هزارریال )

توسعه، ارتقاء و پشتیبانی سامانه خودکار قرائت، جمع‌آوری،...

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله¬ای با ارزیابی کیفی مناقصه¬گران جهت پروژه " توسعه، ارتقاء و پشتیبانی سامانه خودکار قرائت، جمع‌آوری، پردازش و گزارش‌دهی اطلاعات سنجش انرژی شبکه سراسری برق کشور "

  •  شرکت: مدیریت شبکه برق ایران
  •  نوع معامله: مناقصه عمومی یک مرحله ای
  •  شماره: 96/09
  •  مهلت خرید اسناد: 96/05/23
  •  تاریخ بازگشایی: 96/06/08
  •  محل دریافت اسناد: سامانه ستاد (سایت تدارکات الکترونیکی دولت)
  •  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1.500.000.000 ریال

‹‹ آگهي مناقصه عمومی خريد - نوبت اول »

باسمه تعالي

‹‹ آگهي مناقصه عمومی خريد - نوبت اول »
شماره 56 سال 96

شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي در نظر دارد اقلام به مقدار و مشخصات ذیل :

شناسایی سازندگان و تامین کنندگان داخلی دستگاه RTU ...

دریافت فایل فراخوان ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ - ۱۵:۰۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ - ۰۸:۰۰:۰۰ 1 شناسایی سازندگان و تامین کنندگان داخلی دستگاه RTU جهت استفاده در پست های فشار متوسط زمینی و هوایی

انجام عملیات رفع حریم شبکه های فشارمتوسط هوایی...

دریافت فایل مناقصه محدود ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ - ۱۰:۰۰:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ - ۱۲:۰۰:۰۰ 95-15 انجام عملیات رفع حریم شبکه های فشارمتوسط هوایی باتوانایی اجرای فعالیت های خط گرم سطح1

مزايده سيستم سرمايشي و گرمايشي

شرکت: توزیع نیروی برق شیراز
معامله: مزايده عمومي يك مرحله اي
شماره: ۹۶-۱۰۵
موضوع مزايده سيستم سرمايشي و گرمايشي
سپرده(ریال):  
بانک: شيراز،بانك ‌تجارت‌آزادي جاري‌۵۷۱۲۰۷۰۹۲۹
توضیحات: آگهي مزايده هاي ۱۰۶-۹۶و ۱۰۵-۹۶

تعیین پیمانکار جهت حفاری ، خاکبرداری ، ...

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره  503/ 24032 /96 مورخ 14 / 05 /96

 

موضوع مناقصه: عبارت است از تعیین پیمانکار جهت حفاری ، خاکبرداری ، حفر تونل ، احداث چاه ارت و  فونداسیون پایه های انواع چراغ در پروژه های شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 

دستگاه مناقصه گزار :  شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 

 خرید 40000 دستگاه انواع کنتور تکفاز و سه فاز

موضوع مناقصه:  خرید 40000 دستگاه انواع کنتور تکفاز و سه فاز -  از محل اعتبارات داخلی شرکت

 

مدت تحویل اقلام موضوع مناقصه : شش ماه

 

دستگاه مناقصه گزار :  شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 

مهلت فروش اسناد :  ازتاریخ 7/5 /96 لغايت 17/5/96   

انتقال نيرو و برق رساني

 عنوان مناقصه : انتقال نيرو و برق رساني -961110280
  آگهي در محدوده : منطقه برق هفت تیر

خرید انواع ترانسفورماتور روغنی سه فاز کم تلفات

مشخصات آگهی
نوع آگهي: مناقصه
روش معامله: عمومی
شماره: 96/123/603
موضوع: خرید انواع ترانسفورماتور روغنی سه فاز کم تلفات
اطلاعات زمانی
مهلت دریافت اسناد و پیشنهادات: 1396/05/09 تا 1396/05/21
تاریخ بازگشایی پاکات: 1396/06/04

Pages