اخبار مزایده و مناقصات

عمليات تكميلی آبرسانی به روستای جغدر

شماره مناقصه 1813/16
موضوع مناقصه اجرا
نوع مناقصه عمومی یک مرحله ای
منابع مالي عمرانی
مدت انجام کار يا تحويل کالا 6
مبلغ تضمين 393,179,346
عنوان آگهي عمليات تكميلي آبرساني به روستاي جغدر ( مجتمع سراح جلالي )
مبلغ برآورداوليه 7,863,586,919
مهلت خريد اسناد 1399/02/11
بها سند 5000000
محل دريافت اسناد

خرید ۴۰۰۰ دستگاه کنتور آب خانگی نیم اینچ مولتی جت خشک

مناقصه ۹۸/۸۵ تجدید دوم - خرید ۴۰۰۰ دستگاه کنتور آب خانگی نیم اینچ مولتی جت خشک

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در نظر دارد نسبت به خرید ۴۰۰۰ دستگاه کنتور آب خانگی نیم اینچ مولتی جت خشک مطابق مشخصات ذیل اقدام نماید ، لذا از کلیه تولیدکنندگان دعوت می شود که از ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۳۱/۱/۹۹ لغایت ساعت ۱۸ روز یکشنبه مورخ ۷/۲/۹۹ جهت خرید اسناد مناقصه به سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

توضیحات :

Pages