اخبار مزایده و مناقصات

مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد كابل ۶+۶*۱ فشار ضعيف كنستانتريك

شماره مناقصه: ۹۵۱۱۰۱۶
موضوع مناقصه: مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد كابل ۶+۶*۱ فشار ضعيف كنستانتريك
تاریخ بازگشایی پاکت ها: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
آخرین مهلت: ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
شرح مناقصه:  
فایل: ۹۵۱۱۰۱۶.zip

مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد كابل كراسلينگ ۱۸۵*۱ آلومينيومي

شماره مناقصه: ۹۵۱۱۰۱۷
موضوع مناقصه: مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد كابل كراسلينگ ۱۸۵*۱ آلومينيومي
تاریخ بازگشایی پاکت ها: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
آخرین مهلت: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
شرح مناقصه: -
فایل: ۹۵۱۱۰۱۷.zip

مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد انواع ترانسفورماتور كم تلفات

شماره مناقصه: ۹۵۱۱۰۱۸
موضوع مناقصه: مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد انواع ترانسفورماتور كم تلفات
تاریخ بازگشایی پاکت ها: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
آخرین مهلت: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
شرح مناقصه:  
فایل: ۹۵۱۱۰۱۸-۲.zip

مناقصه محدود داخلي يك مرحله اي واگذاري حفاظت وحراست ونگهباني از اموال وتاسيسات شركت

شماره مناقصه: ۹۵۱۲۰۰۸
موضوع مناقصه: مناقصه محدود داخلي يك مرحله اي واگذاري حفاظت وحراست ونگهباني از اموال وتاسيسات شركت
تاریخ بازگشایی پاکت ها: ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
آخرین مهلت: ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
شرح مناقصه:  
فایل: ۹۵۱۲۰۰۸.zip

مزايده عمومي داخلي فروش انواع سيم و كابل هاي مسي و آلومينيوم اسقاط

شماره مناقصه: ۹۵۹۱۰۰۸
موضوع مناقصه: مزايده عمومي داخلي فروش انواع سيم و كابل هاي مسي و آلومينيوم اسقاط
تاریخ بازگشایی پاکت ها: ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
آخرین مهلت: ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
شرح مناقصه:  
فایل: ۹۵۹۱۰۰۸.zip

حفاری دوحلقه چاه آب در منطقه شهرضا به روش دورانی استعلام شماره 91-4-95

تذکر مهم ۱ : صرفا اشخاص حقیقی/حقوقی که از طریق پیامک دعوت به شرکت در این استعلام شده اند مجاز به دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد می‌باشند

تذکر ۲ : به استناد ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات، این شرکت از دریافت اسناد و مدارک بعد از زمان تعیین شده معذور می‌باشد

محل تحویل اسناد ومدارک: 

دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان به نشانی : اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابرابن حیان، کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶

حفاری دوحلقه چاه آب در منطقه یک به روش ضربه ای استعلام شماره 92-4-95

تذکر مهم ۱ : صرفا اشخاص حقیقی/حقوقی که از طریق پیامک دعوت به شرکت در این استعلام شده اند مجاز به دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد می‌باشند

تذکر ۲ : به استناد ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات، این شرکت از دریافت اسناد و مدارک بعد از زمان تعیین شده معذور می‌باشد

محل تحویل اسناد ومدارک: 

دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان به نشانی : اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابرابن حیان، کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶

توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه چهار(لیست شماره 4 حصه شمالی)باارزیابی کیفی مناقصه شماره 220-4-95

محل تحویل اسناد ومدارک: 

دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان به نشانی : اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابرابن حیان، کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶

مهلت تحويل اسناد به دبِيرخانه : تاساعت 15:30روزشنبه به تاریخ 7/12/95

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8 صبح روزیکشنبه به تاریخ8/12/95

تذکر مهم: 

به استناد بند ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات، این شرکت از دریافت اسناد و مدارک بعد از زمان تعیین شده معذور می‌باشد.

عملیات اجرایی باقیمانده خط انتقال فاضلاب شش جوان تصفیه خانه بوئین و میاندشت (ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 221-4-95

محل تحویل اسناد ومدارک: 

دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان به نشانی : اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابرابن حیان، کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶

مهلت تحويل اسناد به دبِيرخانه : تاساعت 15:30روزشنبه به تاریخ 7/12/95

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8 صبح روزیکشنبه به تاریخ8/12/95

تذکر مهم: 

به استناد بند ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات، این شرکت از دریافت اسناد و مدارک بعد از زمان تعیین شده معذور می‌باشد.

سکوي سرکابل هوايي

95-1-156 سکوي سرکابل هوايي

تاریخ شروع خرید 1395/11/23
تاریخ پایان خرید 1395/11/30
شماره مشخصه 95-1-156
برگزارکننده شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
محل خرید اسناد

شرابط استعلام عمومی و مدارک مرتبط در پایگاه اینترنتی شرکت به آدرس:

www.kurdelectric.ir

از تاریخ 95/11/23  تا پایان وقت اداري  95/11/30 قابل دانلود می باشد

Pages