اخبار مزایده و مناقصات

آگهی مناقصه - مناقصه عمومی يك مرحله ای تابلوهای داخلی و اصلی برق رسانی پيست دوچرخه سواری رشت)تجديدمناقصه

نام شخص حقوقی

وزارت ورزش و جوانان

 

کد فراخوان

۱,۴۰۱,۹۳۴ - يک ميليون و چهارصد و يک هزار و نهصد و سی و چهار

 

تاریخ آخرین به روز رسانی

۱۶ / ۲ / ۱۳۹۴ - شانزدهم ارديبهشت ماه يک هزار و سيصد و نود و چهار

 

تعداد دفعات بازدید

۳ - سه

 

نوع انتشار

فراخوان

 

نوع فراخوان

آگهی مناقصه

 

نام روزنامه منتشر کننده آگهی

ساير رسانه ها _ نوزده دی ۱۶ارديبهشت۹۴ دنيای اقتصاد ۱۹ارديبهشت۹۴

 

Pages