اخبار مزایده و مناقصات

خريد انواع لامپ بخار سديم و بخار جيوه

موضوع: خريد انواع لامپ بخار سديم و بخار جيوه (97)

مهلت دریافت اسناد: 

1395/06/15

مهلت ارسال پیشنهاد: 

1395/06/29

تاریخ بازگشایی پاکت ها: 

1395/06/29

 اسناد فراخوان عمومی ارزیابی کیفی و شناسایی پیمانکاران اجرایی

 اسناد فراخوان عمومی ارزیابی کیفی و شناسایی پیمانکاران اجرایی

 طبقه بندی موضوعی:  عمومي

مهلت دریافت اسناد: 

1395/06/27

مهلت ارسال پیشنهاد: 

1395/07/10

بازگشایی پاکت ها: 

1395/07/10

طراحی ساختمان اداری برق استان ایلام

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره20/95                                                                                               

شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام

موضوع مناقصه :

طراحی ساختمان اداری برق استان ایلام

مهلت فروش اسناد : از تاریخ 17/6/95 لغایت 29/6/95

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :

مبلغ000/727/130ریال

محل فروش اسناد :

ارزيابي كيفي نظارت كارگاهي بر عمليات احداث قطعه اول خط سراوان –سيركان

۹۵-۳ شماره :
ارزيابي كيفي نظارت كارگاهي بر عمليات احداث قطعه اول خط سراوان –سيركان موضوع:

آگهي ارزيابي كيفي شماره ۳-۹۵

مناقصه گزار : شركت سهامي برق منطقه اي سيستان وبلوچستان

نوع مناقصه : محدود دو مرحله اي

ارزيابي كيفي عمليات نصب برج و سيم كشي ورودو خروج خط انتقال ۶۳كيلوولت جلگه چاه هاشم به پست ۶۳/۲۳۰ كيلوولت ثابت دلگان

۹۵-۴ شماره :
ارزيابي كيفي عمليات نصب برج و سيم كشي ورودو خروج خط انتقال ۶۳كيلوولت جلگه چاه هاشم به پست ۶۳/۲۳۰ كيلوولت ثابت دلگان موضوع:

آگهي ارزيابي كيفي شماره ۴-۹۵

مناقصه گزار : شركت سهامي برق منطقه اي سيستان وبلوچستان

نوع مناقصه : محدود يك مرحله اي

Pages