اخبار مزایده و مناقصات

مزایده (انبار طالقان،رزکان)

حوزه فعالیت فراخوان:مناقصه

نوع فراخوان:

نوع برگزاری:عمومی

موضوع:مزایده (انبار طالقان،رزکان)

محدوده اجرای کار:تهران (شهرری) البرز (کرج،طالقان)

نام روزنامه های منتشر کننده آگهی:

نام روزنامه
تاریخ انتشار در روزنامه

مناقصه و مزایده - مردم سالاری
1395/02/11

برآورد اولیه:6,112,839,420 ریال

شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی

موضوع:
مزایده فروش مصالح شن و ماسه( ماسه5-0 ، 19239 مترمکعب – شن نخودی12-5 ، 1162 مترمکعب – شن بادامی25-12 ، 7715 مترمکعب – فیلتر15-0 ، 20713 مترمکعب و زهکشی50-5 ، 29668 مترمکعب – ماکادام200-50 ، 3050 مترمکعب) موجود در سد لیلان چای ملکان متعلق به شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی طبق لیست و شرایط مندرج در اسناد مزایده.

تشریح:

متن آگهی

الف ) مزایده گزار : شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی

مناقصه نگهداري، پرورش، حفاظت ومراقبت از فضاي سبز تحت

عنوان: نگهداري، پرورش، حفاظت ومراقبت از فضاي سبز تحت 
شرکت: مدیریت شبکه برق ایران
نوع معامله: یک مرحله ای 
شماره: 1570-94-م 
مهلت خرید اسناد: 13/02/95 
تاریخ بازگشایی: 15/02/95 

روزنامه های درج آگهی: همشهری ، تفاهم 
محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 143,151,791 ریال 

مناقصه آب منطقه ای آذربایجان شرقی

کد سند:  
 


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی عملیات اجرایی کارهای باقی مانده ایستگاههای پمپاژ فرعی شبکه سهند واحد عمرانی یک

مشخصات آگهی

 موضوع:
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی عملیات اجرایی کارهای باقی مانده ایستگاههای پمپاژ فرعی شبکه سهند واحد عمرانی یک

تشریح:

واحد منتشر کننده:
دفتر قرادادها

دستگاه نظارت:
مهندسین مشاور سامان آبراه

مناقصه آب منطقه ای زنجان

کد سند:  
 


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی عملیات اجرایی پمپاژ روستاهای کلاله و دارانا

مشخصات آگهی

 موضوع:
عملیات اجرایی پمپاژ روستاهای کلاله و دارانا

تشریح:

واحد منتشر کننده:
دفتر قراردادها

دستگاه نظارت:
 

میزان برآورد هزینه:
30838791906

محل تامین اعتبار:
 

محل اجرای پروژه:
 

مناقصه آب منطقه ای آذربایجان شرقی

 

 

کد سند:  
 


آگهی نوبت دوم مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی عملیات اجرایی کارهای باقی مانده ایستگاههای پمپاژ فرعی شبکه سهند واحد عمرانی یک

مشخصات آگهی

 موضوع:
عملیات اجرایی کارهای باقی مانده ایستگاههای پمپاژ فرعی شبکه سهند واحد عمرانی یک

تشریح:

واحد منتشر کننده:
دفتر قرادادها

دستگاه نظارت:
مهندسین مشاور سامان آبراه

مناقصه آب منطقه ای آذربایجان شرقی

 
آگهی ارزیابی کیفی نوبت دوم مناقصة عمومی یک مرحله ای عملیات اجرائی پمپاژ روستاهای کلاله و دارانا

مشخصات آگهی

 موضوع:
آگهی ارزیابی کیفی نوبت دوم مناقصة عمومی یک مرحله ای عملیات اجرائی پمپاژ روستاهای کلاله و دارانا

تشریح:

واحد منتشر کننده:
دفتر قراردادها

دستگاه نظارت:
 

میزان برآورد هزینه:
 

محل تامین اعتبار:
 

محل اجرای پروژه:
 

تضمین مورد نیاز:
 

محل بازگشایی:
 

مناقصه برق منطقه اي آذربايجان

برق منطقه اي آذربايجان
شركت :

 عمومي
 
مناقصه 

معامله :

 340/15676 
شماره :

۱,۴۴۲,۹۸۷ تجديد انخام خدمات حفاظتی و حراست فيزيکی از تأسيسات و پستهای استانهای آ.ش ٬آ.غ واردبيل
موضوع :

1,834,000,000
سپرده (ريال) :

 
بانك :

1394/12/24
  تا تاريخ : 
1394/12/17
 از تاريخ : 

مهلت خريد اسناد :

1395/01/15
تاريخ بازگشايي پاكات :

سایر
روزنامه هاي درج آگهي :

مناقصه عمومی برق منطقه اي تهران

 

برق منطقه اي تهران
شركت :

 عمومي
 
مناقصه 

معامله :

 مناقصه 94/22023 
شماره :

يك مرحله اي-عمليات ساختماني حمل ،نصب ،تست و راه اندازي احداث پست 20/63 كيلوولت يزدانشهر-كد فراخوان:1442457
موضوع :

 
سپرده (ريال) :

 
بانك :

1394/12/19
  تا تاريخ : 
1394/12/12
 از تاريخ : 

مهلت خريد اسناد :

توزيع برق خوزستان

 
توزيع برق خوزستان شركت :
 عمومي   مناقصه 
معامله :

Pages