اخبار مزایده و مناقصات

عملیات اجرایی باقیمانده خط انتقال فاضلاب شش جوان تصفیه خانه بوئین و میاندشت (ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 221-4-95

محل تحویل اسناد ومدارک: 

دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان به نشانی : اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابرابن حیان، کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶

مهلت تحويل اسناد به دبِيرخانه : تاساعت 15:30روزشنبه به تاریخ 7/12/95

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8 صبح روزیکشنبه به تاریخ8/12/95

تذکر مهم: 

به استناد بند ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات، این شرکت از دریافت اسناد و مدارک بعد از زمان تعیین شده معذور می‌باشد.

سکوي سرکابل هوايي

95-1-156 سکوي سرکابل هوايي

تاریخ شروع خرید 1395/11/23
تاریخ پایان خرید 1395/11/30
شماره مشخصه 95-1-156
برگزارکننده شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
محل خرید اسناد

شرابط استعلام عمومی و مدارک مرتبط در پایگاه اینترنتی شرکت به آدرس:

www.kurdelectric.ir

از تاریخ 95/11/23  تا پایان وقت اداري  95/11/30 قابل دانلود می باشد

خريد قطعات رکلوزر تاوريدا

95-1-157 خريد قطعات رکلوزر تاوريدا

تاریخ شروع خرید 1395/11/30
تاریخ پایان خرید 1395/12/07
شماره مشخصه 95-1-157
برگزارکننده شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
حداکثر تاریخ تحویل 1395/12/07
محل خرید اسناد

شرابط استعلام عمومی و مدارک مرتبط در پایگاه اینترنتی شرکت به آدرس:

www.kurdelectric.ir

از تاریخ 95/11/30  تا پایان توقت اداري  95/12/07 قابل دانلود می باشد

حفاری چاه آب آشامیدنی روستای سربندان از توابع شهرستان دماوند نوبت اول 

 
عنوان آگهي: حفاری چاه آب آشامیدنی روستای سربندان از توابع شهرستان دماوند نوبت اول 
شماره آگهي : نوبت اول 
مزايده/مناقصه: مناقصه 
مهلت دريافت اسناد: 1395/12/04 

حفاری چاه آب آشامیدنی روستای سربندان از توابع شهرستان دماوند نوبت دوم 

عنوان آگهي: حفاری چاه آب آشامیدنی روستای سربندان از توابع شهرستان دماوند نوبت دوم 
شماره آگهي : نوبت دوم 
مزايده/مناقصه: مناقصه 
مهلت دريافت اسناد: 1395/12/04 
محل دريافت اسناد: تهران - خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی – خیابان ابن سینا – اتحادیه نهم – پلاک 12 دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران 
عنوان روزنامه: رسالت 
شماره صفحه روزنامه: 3 

مناقصه عمومی    ۷۶/۹۵

فراخوان

 

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی

موضوع مناقصه یک مرحله ای : واگذاری تهیه بخشی از مصالح واجرای دستمزدی ساخت وتولید انواع تیربتونی ۹ و ۱۲ و ۱۵ متری در کارگاههای تیرسازی قره  حسنلو، زنبلان , نقده وخوی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی به شرح جدول ذیل :

مناقصه عمومی ۷۹/۹۵

فراخوان

 

موضوع مناقصه یک مرحله ای:عبارتست از واگذاری حجمی انجام خدمات مربوط به نظافت محیط کار و خدمات آبدارخانه ها در ساختمانهای اداری، انبار و اتفاقات و انجام خدمات سرویس پذیرایی و بهداشت محیط کار در سطح استان. 

 خرید 13200 متر لوله کاروگیت به اقطار 200و315 میلیمتر

 موضوع:  خرید 13200 متر لوله کاروگیت به اقطار 200و315 میلیمتر
تشریح:  

خرید 13200 متر لوله کاروگیت به اقطار 200و315 میلیمتر

 خريد 48000کیلوگرم انواع سیم آلومینیوم 52-95  

عنوان: خريد 48000کیلوگرم انواع سیم آلومینیوم 52-95  
تاريخ شروع: 16/11/1395
تاريخ انقضا: 30/11/1395
توضيحات:
خريد 48000کیلوگرم انواع سیم آلومینیوم 52-95

Pages