اخبار مزایده و مناقصات

راهبري و نگهداري استخر و سالن چندمنظوره

 عنوان مناقصه : راهبري و نگهداري استخر و سالن چندمنظوره (نوبت اول)
  آگهي در محدوده : آگهی مناقصه عمومی شماره 202 – و 96 (نوبت اول)

واگذاري خدمات نيروي انساني مورد نياز

عنوان مناقصه : واگذاري خدمات نيروي انساني مورد نياز-نوبت اول
  آگهي در محدوده :

خريد انواع تابلو مجتمع

96-1-52 خريد انواع تابلو مجتمع

تاریخ شروع خرید 1396/02/26
تاریخ پایان خرید 1396/03/03
شماره مشخصه 96-1-52
برگزارکننده شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
محل خرید اسناد

شرابط استعلام عمومی و مدارک مرتبط در پایگاه اینترنتی شرکت به آدرس:

www.kurdelectric.com     www.kurdelectric.ir

از تاریخ 96/2/26 تا پایان وقت 96/3/3 قابل دانلود می باشد

خريد چراغ خياباني 23 وات

96-1-51خريد چراغ خياباني 23 وات

 

تاریخ شروع خرید 1396/02/26
تاریخ پایان خرید 1396/03/03
شماره مشخصه 96-1-51
برگزارکننده شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
محل خرید اسناد

ارسال نمونه الزامي مي باشد

 

شرابط استعلام عمومی و مدارک مرتبط در پایگاه اینترنتی شرکت به آدرس:

اصلاح شبکه آب در نفاط مختلف شهر بوکان

کد مناقصه 96
عنوان اصلاح شبکه آب در نفاط مختلف شهر بوکان
گروه مناقصه
نحوه برگزاری آگهی
محدوده اجرای کار  
نوع فراخوانی آگهی
شهر اروميه
روزنامه های منتشر شده مناقصه مزلیده
قیمت اسناد به ریال 500000 ریال
نوع و مبلغ تضمین به ریال  
برآورد اولیه به ریال 7201616059

احداث شبکه جمع آوری فاضلاب درشهربوکان

کد مناقصه 97
عنوان احداث شبکه جمع آوری فاضلاب درشهربوکان
گروه مناقصه
نحوه برگزاری آگهی
محدوده اجرای کار  
نوع فراخوانی آگهی
شهر اروميه
روزنامه های منتشر شده جهان اقتصاد
قیمت اسناد به ریال 500000 ریال
نوع و مبلغ تضمین به ریال  
برآورد اولیه به ریال 3594094698

« فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران »

بسمه تعالی

 

« فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران »

 

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد؛ پروژه مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های دارای صلاحیت واگذار نماید.

 

ردیف

مشخصات پروژه

مدت اجرا

Pages