اخبار مزایده و مناقصات

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد اقلام مورد نياز خود به شرح ذيل را ، از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي خريداري نمايد .

 

رديف

موضوع مناقصه

شماره مناقصه

تاريخ بازگشايي پاكات مناقصه

ساعت بازگشايي پاكات مناقصه

مبلغ  سپرده

شركت در مناقصه (ريال)

عملیات اجرایی...

محل تحویل اسناد ومدارک: 

دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان به نشانی : اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابرابن حیان، کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶

مهلت تحويل اسناد به دبِيرخانه : تاساعت 15:30روزشنبه به تاریخ 17/4/96

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8 صبح روزیکشنبه به تاریخ 18/4/96

تذکر مهم: 

به استناد بند ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات، این شرکت از دریافت اسناد و مدارک بعد از زمان تعیین شده معذور می‌باشد.

محل بازگشایی پیشنهادها: 

ساختمان مرکزی شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان (سالن اندیشه)

عملیات اجرایی...

محل تحویل اسناد ومدارک: 

دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان به نشانی : اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابرابن حیان، کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶

مهلت تحويل اسناد به دبِيرخانه : تاساعت 15:30روزشنبه به تاریخ 17/4/96

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8 صبح روزیکشنبه به تاریخ 18/4/96

تذکر مهم: 

به استناد بند ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات، این شرکت از دریافت اسناد و مدارک بعد از زمان تعیین شده معذور می‌باشد.

محل بازگشایی پیشنهادها: 

ساختمان مرکزی شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان (سالن اندیشه)

فراخوان مجدد برگزاری آزمون تشخیص صلاحیت مهندسین ناظر حفاری

با عنایت به دستور العمل نظارت بر عملیات حفاری ، لوله گذاری ، شستشو ، توسعه و آزمایش پمپاژ چاههای آب موضوع ابلاغیه شماره 100/31/13717/95 مورخ 14/02/95 وزیر محترم نیرو ، این شرکت در نظر دارد تعدادی کارشناس به منظور نظارت بر عملیات حفاری ، لوله گذاری شستشو ، توسعه و آزمایش پمپاژ چاههای آب ، از بین دارندگان مدارک تحصیلی مرتبط و واجد شرایط ذیل انتخاب نماید. 

روشنایی معابر-جایگزنی کابل خودنگهدار

 
عنوان مناقصه : روشنایی معابر-جایگزنی کابل خودنگهدار-960810122-960510180
  آگهي در محدوده : مناطق برق فارابی و نارمک

اجرای تعدادی از پروژهای آبرسانی به روستاهای استان مرکزی....

مناقصه گزار:شرکت آب وفاضلاب روستایی استان مرکزی                       

موضوع استعلام  : اجرای تعدادی از پروژهای آبرسانی به روستاهای استان مرکزی را براساس فهارس بهاء سال 96را به شرح جدول ذیل اعلام می کند:

        انتشارفراخوان درسامانه 29/03/96

مهلت دریافت اسناد استعلام : از تاريخ 29/03/96 الی 31/03/96  تا ساعت 19

شماره مناقصه : 963003 مرحله اول  - نوبت اول  

آگهی  مناقصه عمومی

شماره مناقصه : 963003

مرحله اول  - نوبت اول  

روزسه شنبه مورخ :30/03/1396

آگهی احداث آبگیر و ایستگاه پمپاژ شماره 1...

 موضوع: آگهی احداث آبگیر و ایستگاه پمپاژ شماره 1 خط انتقال آب محور بن - بروجن
تشریح:

اسناد مناقصه از تاریخ 29/03/ 96  لغایت 03/04/96 ضمن ارائه نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه از طرق زیر قابل دریافت می باشد:

1-شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری به نشانی شهرکرد-بلوار فارابی –نبش خیابان هفت تیر

2-مهندسین مشاور زیستاب، به نشانی: تهران ـ خیابان دکتر فاطمی غربی، کوچه پروین، پلاک 1 

Pages