اخبار مزایده و مناقصات

تامین منابع مالی، احداث تاسیسات فاضلاب شهرهای آران و بیدگل و نوش آباد...

 عنوان مناقصه : تامین منابع مالی، احداث تاسیسات فاضلاب شهرهای آران و بیدگل و نوش آباد، در ازای تخصیص پساب تصفیه خانه فاضلاب
  آگهي در محدوده : کشوری

خرید ۷۰۰ تن کلروفریک

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۲۵۵ /۹۶/۱۱۰               نوبت اول

۱ – نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب اهواز

۲ – موضوع مناقصه:   :  خرید ۷۰۰ تن کلروفریک

۳ – نام دستگاه نظارت :  معاونت بهره برداری                

 ۴ – مدت تحویل کالا : یکسال

 ۵ – مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : ۰۰۰/۰۰۰/۱۹۲ ریال

خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی در اقطار...

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره          ۵۷۴ /۹۶/۱۱۰                  نوبت اول 

۱ – نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب اهواز

۲ – موضوع مناقصه: خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی در اقطار ۱۶۰-۳۱۵-۴۰۰- ۶۰۰ و ۵۰۰ م.م به ترتیب ۵۰۵۰۰-۳۷۱۲۵-۴۹۳۸-۵۶۶ و ۲۷۸ متر با مقاومت حلقوی ۵/۳۱کیلو نیوتن– ساکت سرخود به همراه واشر

  ۳– نام دستگاه نظارت :  معاونت مهندسی و توسعه       

۴ – مدت تحویل کالا : ۵ ماه

خرید لوله بتنی فاضلابی مسلح با پوشش داخلی پلی اتیلن ...

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره          ۵۷۳ /۹۶/۱۱۰                  نوبت اول

۱ – نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب اهواز

۲ – موضوع مناقصه: خرید لوله بتنی فاضلابی مسلح با پوشش داخلی پلی اتیلن بهمراه واشر در اقطار ۵۰۰-۶۰۰ – ۸۰۰ و۱۶۰۰  م.م  به ترتیب ۹۶۵-۱۶۶۶-۵۱۰ و ۵۲۴ متر

  ۳– نام دستگاه نظارت :  معاونت مهندسی و توسعه       

۴ – مدت تحویل کالا : ۳ ماه

اجرای عملیات خط و جمع کننده فاضلاب خانگی سلیم آباد و سیاحی

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی مناقصه گران شماره ۳۲۴/۹۶/۱۱۰  نوبت دوم

۱ – نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب اهواز

۲ – موضوع مناقصه: اجرای عملیات خط و جمع کننده فاضلاب خانگی سلیم آباد و سیاحی

۳ – نام مشاور :  شرکت مهندسین مشاور ری آب                 

۴ – مدت انجام کار :۹ ماه در سه جبهه کاری

۵ – مبلغ برآورد اولیه : ۷۰۷/۹۰۲/۹۴۰/۸۹ ريال        

پروژه اجرای عملیات خطوط و شبکه جمع آوری فاضلاب کوی اتوبوسرانی زرگان شرقی، منطقه زرگان غربی و منهول پمپ

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی مناقصه گران شماره ۳۲۳/۹۶/۱۱۰  نوبت دوم

۱ – نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب اهواز

۲ – موضوع مناقصه: پروژه اجرای عملیات خطوط و شبکه جمع آوری فاضلاب کوی اتوبوسرانی زرگان شرقی، منطقه زرگان غربی و منهول پمپ

۳ – نام مشاور :  شرکت مهندسین مشاور ری آب                 

۴ – مدت انجام کار :۹ ماه در دو جبهه کاری

مناقصه لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه شهرهای استان

 
مشخصات آگهی
 موضوع: لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه شهرهای استان
تشریح:

لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه  شهرهای استان 

خدمات وصول مطالبات و قطع انشعاب مشترکین بدهکار در شهر یزد

موضوع: خدمات وصول مطالبات و قطع انشعاب مشترکین بدهکار در شهر یزد
تشریح:

خدمات وصول مطالبات و قطع انشعاب مشترکین بدهکار در شهر یزد

ارزيابي کيفي مناقصه گران (پيمانکاران)

 اطلاعاتaSAs مناقصه
 موضوع مناقصه  ارزيابي کيفي مناقصه گران (پيمانکاران) کليه پروژه هاي اجرايي در بخش آب وفاضلاب  شماره مناقصه  95-1000
  تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1395/12/14 تا تاريخ 1396/6/31
 ثبت نام اوليه

تامين نيروی انسانی به تعداد 45 نفر در مشاغل مختلف در سطح استان کهگيلويه و بويراحمد

آگهی مناقصه عمومی شماره 4-96

 

رديف

شماره مناقصه

موضوع مناقصه ( پروژه)

برآورد اوليه به ريال

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه به ريال

مدت زمان

Pages