احداث فونداسيون قطعه اول خط سراوان-سيركان

Printer-friendly version
يكشنبه, آبان 9, 1395
شركت برق منطقه اي سيستان و بلوچستان 
شماره :
احداث فونداسيون قطعه اول خط سراوان-سيركان موضوع:

- موضوع مناقصه :كارهاي موضوع مناقصه ، عبارتند از احداث فونداسيون هاي قطعه اول خط سيركان - سراوان

كه محدوده و شرايط آن ، در اسناد مناقصه مشخص شده است .

۲- خريد اسناد مناقصه :مناقصه گران علاقه مند ، مي توانند يك سري كامل از اسناد مناقصه را در مقابل ارائه درخواست كتبي و فيش مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ريال (يك ميليون ريال) به حساب شماره۲۱۷۵۰۹۲۶۷۰۰۰۶ نزد بانك ملي شعبه دانش زاهدان به نام درآمد حاصل از فروش اموال و متفرقه شركت برق منطقه اي سيستان و بلوچستان خريداري كنند .مبلغ واريز شده ، غيرقابل استرداد است .اسناد مناقصه ،در ساعات اداري از روز دوشنبه مورخ ۳/۸/۹۵ لغايت روز دوشنبه مورخ ۱۰/۸/۹۵ ،براي فروش آماده است.

۳- نشاني محل فروش اسناد : تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونك ، خيابان عطار پلاك ۱۲ كد پستي ۱۹۹۴۶۴۳۵۱۱  گروه خطوط انتقال شركت مهندسين مشاور موننكو ايران  تلفن ۸۱۹۶۷۰۳۵-۰۲۱ فاكس ۸۸۷۷۱۲۰۶

۴- تضمين شركت در مناقصه : پيشنهاد دهنده به همراه پيشنهاد خود بايد يك فقره تضمين شركت در مناقصه به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ ريال(بحروف:  يك ميليارد و دويست ميليون ريال) كه به يكي از دو روش مشروحه زير تهيه گرديده تسليم نمايد .

الف ) واريز وجه تضمين به شماره حساب ۲۱۷۵۰۹۲۶۵۹۰۰۰ نزد بانك ملي شعبه دانش به نام تمركز وجوه سپرده طرح استاني و رسيد آن به عنوان تضمين در پاكت (الف) تحويل دستگاه مناقصه گزار گردد .

ب) ضمانتنامه بانكي به نام دستگاه مناقصه گزار و به ترتيب مندرج در اسناد مناقصه تهيه و تسليم نمايد . ضمانتنامه مذكور بايستي مطابق فرمي كه پيوست اسناد مناقصه است ، از يكي از بانك هاي ايراني و به مبلغ فوق الذكراخذ گردد و به مدت سه(۳) ماه شمسي از تاريخ تسليم پيشنهادها معتبر و به درخواست دستگاه مناقصه گزار با هزينه و همكاري پيشنهاد دهنده براي مدت ۳ ماه ديگر قابل تمديد باشد .

۵- زبان پيشنهاد :پيشنهاد ، مكاتبه ها ، و مدارك مربوط به آن ، بايد به زبان فارسي تهيه شود .

۶- ارز پيشنهاد :نحوه قيمت گذاري و ارز(هاي) پيشنهاد ، بايد به ارز رايج كشور (ريال) باشد .

۷- اعتبار پيشنهاد :پيشنهاد ، بايد تا ۹۰ روز بعد از آخرين موعد تسليم پيشنهادها ، اعتبار داشته باشد .

۸- مهلت و نشاني تسليم پيشنهاد : پيشنهادها ، بايد حداكثر تا تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ ۲۲/۸/۹۵به دبيرخانه شركت به نشاني زاهدان  خيابان دانشگاه  حد فاصل دانشگاه ۳۷ و ۳۹  شركت برق منطقه اي سيستان و بلوچستان تحويل شود .پيشنهاد هايي كه ديرتر از اين مهلت تسليم شود ، دريافت نخواهد گرديد .

۹- بازكردن پيشنهادها : مناقصه گزار ، پيشنهادها را در ساعت ۱۰صبح روزيكشنبه مورخ۲۳/۸/۹۵، به نشاني زاهدان  خيابان دانشگاه  حد فاصل دانشگاه ۳۷ و ۳۹  شركت برق منطقه اي سيستان و بلوچستان  دفتر امور تداركات و قراردادها ، باز خواهد كرد .۱۰- مدت انجام كار : مدت انجام كار ۵(پنج) ماه شمسي مطابق با جدول زماني ارائه شده توسط پيشنهاد دهندگان ( كه به تأييد دستگاه نظارت برسد ) مي باشد.

۱۱- تهيه پيشنهاد ها : هر يك از سه پاكت الف ، ب ، ج ، بايد جداگانه لاك و مهر شده و جمعاً در لفاف يا پاكت لاك و مهر شده ديگري گذارده شوند و روي هر يك از سه پاكت مذكور و لفاف آنها نام و نشاني شركت كننده مناقصه و شماره و موضوع مناقصه به وضوح نوشته شده باشد .

۱۲- حق بررسي : مناقصه گزار ، اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه قبل از انتخاب مناقصه گر يا واگذاري پيمان ، صحت و سقم اطلاعات فراهم شده از سوي مناقصه گر را بررسي كند ؛ و مناقصه گر با تسليم پيشنهاد ، اين حق بررسي را از سوي مناقصه گزار ، مي پذيرد.

*به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده يا امضاءاصل ، مشروط و مخدوش و سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن و پيشنهادهايي كه پس از انقضاء مدت مقرر در دعوت نامه واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .

*لازم به يادآوري است كه پيشنهاد دهندگان ملزم به ارائه كپي گواهينامه تشخيص صلاحيت معتبر در پاكت ب مي باشند.

شرح:
شركت برق منطقه اي س و ب برگزارکننده:
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ مهلت دریافت:
شركت موننكو محل دریافت:
فيش واريزي و معرفي نامه مدارک مورد نیاز:
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ مهلت ارسال:
دبيرخانه برق منطقه اي س و ب آدرس:
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ تاریخ گشایش پاکت ها:
۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ مبلغ تضمین:
۰ مبلغ اولیه پیمان:
انتقال محل تامین اعتبار:
۵ مدت پروژه:
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ آخرین مهلت:
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ تاریخ ثبت پروژه: