احداث حوضچه ها و نصب کنتورهای حجمی سطح استان کرمان (تجدید)

Printer-friendly version
سه شنبه, مهر 17, 1397
شرکت آبفار کرمان
کد : ۲۰۰۹۷۱۲۳۵۰۰۰۰۲۶
عنوان آگهی : احداث حوضچه ها و نصب کنتورهای حجمی سطح استان کرمان (تجدید)
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار کرمان
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
محل دریافت اسناد : www.setadiran.ir
تلفن تماس : ۰۳۴۳۲۴۷۳۹۸۳
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  
عنوان روزنامه :  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶