اجرای فاز دوم آبرسانی به دوران محله چابکسر

Printer-friendly version
سه شنبه, آبان 14, 1398
شرکت آبفای گیلان
کد : ۹۸-۲۹ق
عنوان آگهی : اجرای فاز دوم آبرسانی به دوران محله چابکسر
آگهی در محدوده : کشوری
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای گیلان
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
محل دریافت اسناد : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتهااز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir)) انجام خواهد شد
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  
عنوان روزنامه : آفتاب اقتصاد
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
شماره صفحه روزنامه : ۱