اجرای عملیات خط و جمع کننده فاضلاب خانگی سلیم آباد و سیاحی

Printer-friendly version
پنجشنبه, مرداد 26, 1396
شرکت آب و فاضلاب اهواز

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی مناقصه گران شماره ۳۲۴/۹۶/۱۱۰  نوبت دوم

۱ – نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب اهواز

۲ – موضوع مناقصه: اجرای عملیات خط و جمع کننده فاضلاب خانگی سلیم آباد و سیاحی

۳ – نام مشاور :  شرکت مهندسین مشاور ری آب                 

۴ – مدت انجام کار :۹ ماه در سه جبهه کاری

۵ – مبلغ برآورد اولیه : ۷۰۷/۹۰۲/۹۴۰/۸۹ ريال        

 ۶ – مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار  :  ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰/۳ ریال

۷ – مهلت و زمان دریافت اسناد : از تاریخ ۲۳/۰۵/۹۶لغایت ۲۸/۰۵/۹۶ 

۸ – محل دریافت اسناد : اهواز- کیانپارس خیابان ۱۷ غربی فاز۳ نبش وهابی -مهندسین مشاور ری آب

۹ – مهلت و زمان تحویل اسناد : از تاریخ ۲۹/۰۵/۹۶  لغایت ۱۱/۰۶/۹۶ 

 ۱۰ – قیمت اسناد و نحوه واریز وجه به مبلغ  ۰۰۰/۷۰۰  ریال می باشد که باید به شماره حساب سیبا  ۰۱۰۵۱۵۵۲۷۲۰۰۲  نزد بانک ملی  شعبه آناهیتای تهران و یا حساب ۱۰۳۵۸۱۰۶۰۰۱۰۰۱ بانک سرمایه  به نام شرکت مهند سین مشاور ری آب واریز شود وجه مذکور به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

۱۱- محل تحویل اسناد : دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب و فاضلاب اهواز به نشانی : اهواز – کیانپارس – خیابان ۵ غربی – نبش خرداد

۱۲ – محل و زمان گشایش پیشنهادها : زمان گشایش پاکات در دفتر مدیریت امور قراردادهای شرکت آبفا اهواز در تاریخ ۱۳ /۰۶/۹۶ راس ساعت ۱۳:۰۰ می باشد ، ضمناً حضور شرکت کنندگان یا نماینده آنان در روز بازگشائی پاکات بلامانع می باشد.

۱۳ – محل تامین اعتبار :  اعتبارات عمرانی

 ۱۴- حداقل امتیاز کیفی قابل قبول ۷۰ می باشد. مناقصه گرانی که موفق به کسب حداقل امتیاز کیفی قابل قبول نشوند از گردونه رقابت حذف خواهند شد.

۱۵ –  شرکتهایی که دارای رتبه حداقل چهار در رشته آب می باشند ، می توانند در مناقصه فوق شرکت نمایند . به پیشنهاد های  فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه واصل شود ، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمناً برای کسب اطلاعات بیشتر می توان با  شماره ۳۳۹۲۷۷۵۲ – ۰۶۱  تماس گرفت. س  ۲۱/۰۵/۹۶

AWW.CO.IR