اجراي عمليات اصلاح، بازسازي و توسعه 7000 متر شبكه توزيع آب...

Printer-friendly version
يكشنبه, ارديبهشت 28, 1399
شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران   
شماره مناقصه ف99/1/م2
موضوع مناقصه اجرا
نوع مناقصه عمومی دو مرحله ای
منابع مالي جاری
مدت انجام کار يا تحويل کالا 10
مبلغ تضمين 1,154,099,186
تضمين شرکت در مناقصه بميزان 1.154.099.186ريال مي باشد كه شركت كنندگان در مناقصه مي توانند به صورت فيش واريز نقدي به به حساب جاري 1- 2466134-4-139 و به شماره شبا 740590013900402466134001 IR بانك سينا شعبه فاطمي كد 139و يا ضمانتنامه بانكي و بنام شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهرتهران تهيه و ضميمه پيشنهاد به دستگاه مناقصه گزار تسليم نمايد . به پيشنهادهاي فاقدسپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمترازميزان مقرر، چك شخصي ونظايرآن ترتيب اثرداده نخواهد شد .
عنوان آگهي اجراي عمليات اصلاح، بازسازي و توسعه 7000 متر شبكه توزيع آب و700 فقره انشعابات فرسوده به همراه مرمت مسير حفاري و آسفالت ريزي در محدوده شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران
مبلغ برآورداوليه 43,249,918,592
مهلت خريد اسناد 1399/02/31
بها سند 545000
محل دريافت اسناد تهران _ خيابان كريم خان زند_ خيابان شهيد عضدي (آبان ) شمالي _ امور بازرگاني و قراردادهاي شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران
شرکت منتشر کننده شهری منطقه 2تهران
مدارک مورد نياز جهت دريافت اسناد الف _ معرفي نامه معتبر ب _ فيش بانكي به مبلغ 500.000 ريال به انضمام 9% ماليات ارزش افزوده به مبلغ 45000ريال جمعاً به مبلغ 545.000ريال به حساب جاري 1- 2466134-4-139 و به شماره شبا 740590013900402466134001 IR بانك سينا شعبه فاطمي كد 139 بنام شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران
محل اجراي پروژه محدوده شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران
مهلت ارسال مدارک 1399/03/10
تاريخ گشايش پاکات 1399/03/11
تلفن تماس 88915400-2401
شماره حساب جهت سپرده صورت فيش واريز نقدي به به حساب جاري 1- 2466134-4-139 و به شماره شبا 740590013900402466134001 IR بانك سينا شعبه فاطمي كد 139و يا ضمانتنامه بانكي و بنام شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهرتهران تهيه و ضميمه پيشنهاد به دستگاه مناقصه گزار تسليم نمايد . به پيشنهادهاي فاقدسپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمترازميزان مقرر، چك شخصي ونظايرآن ترتيب اثرداده نخواهد شد
عنوان روزنامه مناقصه و مزایده
تاريخ انتشار 1399/02/27
سايت منتشر کننده آگهي سایت مناقصه و مناقصه
آگهي در محدوده محدوده شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران
نوبت درج آگهي 2 نوبت
تاريخ انقضا آگهي 1399/03/10
متن آگهي

با سلام و احترام؛

مقتضي است دستورفرمايندمتن فراخوان ذيل جهت دو نوبت در روزهاي   شنبه مورخ 27 /  2 /  99  و  يكشنبه مورخ 28 /  2 /  99  در آن روزنامه درج وفاكتورهزينه مربوطه را بمنظورانجام اقدامات لازم به امور بازرگاني وقراردادهاي اين شركت ارائه نمايند.

نوبت اول

آگهي مناقصه عمومي دومرحله اي به شماره  ف1 /  99 /  م2 (دو مرحله اي)

1_ موضوع مناقصه :    اجراي عمليات اصلاح، بازسازي و توسعه 7000 متر شبكه توزيع آب و700 فقره  انشعابات فرسوده به همراه مرمت مسير حفاري و آسفالت ريزي در محدوده شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران

2 _ نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضلاب  منطقه دو  شهر تهران.

3_ برآورداوليه مناقصه ومدت اجراي كار :  43.249.918.592 ريال  -  10ماه. 

4_ محل تامين اعتبار : درآمدهاي غير عمراني .       

5_شرايط شركت درمناقصه :  1- داشتن حداقل رتبه 5 در رشته آب يا تأسيسات و تجهيزات شهري از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور 2-داشتن حداقل 3سابقه كار مشابه و حداقل 50.000.000.000ريال قرارداد انجام شده طي پنج سال گذشته.3-ارائه حداقل 2 رضايت نامه كتبي از سوي كارفرمايان قبلي الزامي مي باشد. (بابت كار هاي مشابه معرفي شده) 5_ ارائه گواهينامه تأييد صلاحيت ايمني پيمانكاري صادر شده توسط وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي 

6_ مهلت ومحل دريافت اسناد مناقصه : حداكثرتا پايان وقت اداري روز  چهارشنبه مورخ31  /  2 /  99  .

تهران _ خيابان كريم خان زند_ خيابان شهيد عضدي (آبان ) شمالي _ امور بازرگاني و قراردادهاي شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران  .               

7_مدارك مورد نياز : الف _ معرفي نامه معتبر  ب _ فيش بانكي  به مبلغ 500.000 ريال به انضمام 9%  ماليات ارزش افزوده به مبلغ 45000ريال جمعاً به مبلغ 545.000ريال به حساب جاري  1- 2466134-4-139 و به شماره شبا 740590013900402466134001 IR  بانك سينا شعبه فاطمي كد 139 بنام شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران

 8_ مبلغ  سپرده شركت درمناقصه : بميزان   1.154.099.186ريال مي باشد كه شركت كنندگان در مناقصه مي توانند به صورت فيش واريز نقدي به  به حساب جاري 1- 2466134-4-139 و به شماره شبا 740590013900402466134001 IR  بانك سينا شعبه فاطمي كد 139و يا ضمانتنامه بانكي و بنام  شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهرتهران  تهيه و ضميمه پيشنهاد به دستگاه  مناقصه گزار تسليم نمايد . به پيشنهادهاي فاقدسپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمترازميزان مقرر،  چك شخصي ونظايرآن ترتيب اثرداده نخواهد شد . 

9_ مهلت ومحل تحويل پيشنهاد: تا پايان وقت اداري روز  شنبه مورخ 10 /  3 /  99 دبيرخانه شركت آب وفاضلاب منطقه دو  شهر تهران

10_ زمان گشايش پاكتهاي الف وب (مرحله اول) : ساعت  9صبح  روز  يكشنبه مورخ 11 /  3 /  99  در سالن كنفرانس مديريت بحران شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران  .

11_ زمان گشايش پاكتهاي پيشنهاد قيمت ج (مرحله دوم ) : ساعت 9  صبح  روز  سه شنبه مورخ  20 /  3 /  99 در سالن كنفرانس مديريت بحران شركت آب و فاضلاب منطقه دو  شهر تهران  .

12 - زمان اعتبار پيشنهاد قيمت مناقصه گران : از تاريخ تحويل پيشنهاد بمدت 3 ماه مي باشد .

13- به پيشنهادهاي فاقدمهروامضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرردر اين آگهي  واصل شود ، مطلقا" ترتيب اثرداده نخواهد شد .

14-  سايراطلاعات وجزئيات مربوطه ، دراسناد مناقصه مندرج مي باشد .  حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاددهندگان در جلسات كميسيون مناقصات با معرفي نامه معتبر بلامانع مي باشد .    

15- هزينه درج آگهي (دو نوبت ) به عهده مناقصه گزار است و كميسيون در رد يا قبول هريك ازپيشنهادات مختار است و مبلغ پرداختي بابت خريد اسناد قابل استرداد نمي باشد . 

نشاني سايت ملي مناقصات :   http:// iets.mporg.ir

_ نشاني سايت شركت آب و فاضلاب  منطقه دوشهر تهران  :  tpww.co.ir ww. http:// t2

_ نشاني سايت شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور : http://www.nww.ir

_ نشاني سايت بازرسي : http://tender.bazresi.ir

 

                                                                    شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران