اتفاقات و تعميرات كوار

Printer-friendly version
يكشنبه, آذر 5, 1396
توزیع نیروی برق شیراز
شرکت: توزیع نیروی برق شیراز
معامله: مناقصه عمومي يك مرحله اي
شماره: ۹۶-۱۵۰
موضوع اتفاقات و تعميرات كوار
سپرده(ریال):  
بانک: شيراز،بانك ‌تجارت‌آزادي جاري‌۵۷۱۲۰۷۰۹۲۹
توضیحات: آگهي مناقصه 
شماره ۱۵۰- ۹۶ 
شركت توزيع نيروي برق شيراز در نظر دارد انجام كليه عمليات و كارهاي مربوط به رفع اتفاقات، تعمير و نگهداري شبكه و روشنايي معابر و اصلاح و بهينه سازي و كليه فعاليت هاي مرتبط در محدوده مديريت توزيع برق كوار براساس فهرست بهاء پايه شركت توزيع نيروي برق شيراز سال ۹۶ از طريق برگزاري مناقصه عمومي (يك مرحله اي ) با شرايط مشروحه زير به پيمانكار داراي صلاحيت واگذار نمايد . 
۱-تاريخ فروش اسناد مناقصه : از تاريخ ۰۲/۰۹/۹۶ تا تاريخ ۰۷/۰۹/۹۶ در ساعات اداري ۳۰ : ۷ تا۱۴ چنانچه مناقصه¬گري از طريق شبكه اطلاع رساني معاملات توانير و يا وب سايت شركت توزيع نيروي برق شيراز نسبت به تهيه اسناد مناقصه اقدام و تمايل به شركت در مناقصه مذكور را دارد، مي بايست حداكثر تا تاريخ ۰۷/۰۹/۹۶ با ارائه فيش واريزي مندرج در ماده ۳ اين آگهي از طريق نمابر شماره ۳۲۲۹۱۵۸۹ ، امور تداركات را مطلع نمايد؛ در غير اين صورت مسئوليت عدم آگاهي از تغييرات بعدي به وجود آمده در اسناد مناقصه به عهده مناقصه¬گر مي باشد و شركت توزيع نيروي برق شيراز در اين خصوص هيچ گونه مسئوليتي ندارد.
۲- محل فروش اسناد ارزيابي و مناقصه : شيراز – ميدان آزادي- ابتداي خيابان جهادسازندگي- نبش كوچه ۳-شركت توزيع نيروي برق شيراز- امور تداركات .
۳- قيمت فروش اسناد مناقصه: مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ ريال واريز به حساب جاري شماره ۵۷۱۲۰۷۰۹۲۹ با كد شناسه ۵۹۰۱۰۷۰۹۲۹۰۰۰۱۶۶۰ نزد بانك تجارت شعبه آزادي شيراز به نام شركت توزيع نيروي برق شيراز.
۴- به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل مي شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
۵- مبلغ تضمين شركت در مناقصه : (مبلغ چهارصد و سيزده ميليون و ششصد و هفتاد هزار و به عدد: ۰۰۰/۶۷۰/۴۱۳ ) ريال است كه مي بايست به صورت يكي از موارد ضمانت نامه بانكي ، ضمانت نامه هاي صادر شده از سوي مؤسسات مالي و اعتباري داراي مجوز لازم از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، فيش واريز وجه نقد ، چك تضمين شده بانكي در وجه مناقصه گزار ( شركت توزيع نيروي برق شيراز) و گواهي كسر از مطالبات تاييد شده توسط امور مالي شركت توزيع نيروي برق شيراز تهيه و ارائه گردد . به پيشنهاد هاي فاقد سپرده, سپرده هاي مخدوش , سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر , چك شخصي ترتيب اثر داده نخواهد شد.
۶- مهلت تحويل پيشنهادها ( پاكت هاي الف، ب و ج ): حداكثر تا پايان ساعت اداري روز شنبه تاريخ ۱۸/۰۹/۹۶ مي باشد . به پيشنهادهايي كه فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل مي شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
۷- تاريخ بازگشايي پيشنهادها: ساعت ۱۱ صبح روز يكشنبه تاريخ ۱۹/۰۹/۹۶ مي باشد.
۸-مدت انجام : ۱۲ ماه .
۹- ارائه گواهينامه تاييد صلاحيت از سازمان برنامه و بودجه كشور در رشته نيرو الزامي است و پيشنهاد پيمانكاراني كه فاقد اين گواهينامه باشند بازگشايي نخواهد شد.
۱۰- هزينه دو نوبت چاپ آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.
۱۱- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
متقاضيان بـراي كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به شبكه اطلاع رساني معاملات توانير به نشاني www. Tavanir .org.ir وiets.mporg.ir و وب سايت شركت توزيع نيروي برق شيراز به نشانيwww. Shirazedc.co.ir مراجعه و يا باشماره تلفن ۳۲۲۹۹۶۸۵ امور تداركات تماس حاصل نمايند.
شركت توزيع نيروي برق شيراز
 
روزنامه های درج آگهی:  
تاریخ بازگشایی پاکت ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
مهلت خرید اسناد، از تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۰۲
مهلت خرید اسناد، تا تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
نام کارشناس: آقاي محمديان ۰
ضمائم و اسناد: tenderdownload