اتصال واحد چهار گازي نيروگاه قم به شبكه سراسري برق کشور

Printer-friendly version
پنجشنبه, فروردين 7, 1399
واحد چهارنيروگاه پیش ازموعد مقرر به شبكه سراسري برق پيوست

واحد چهار گازي نيروگاه سيكل تركيبي قم كه به منظور بازديد مسير گاز داغ (HGP) طبق برنامه زمانبندي و با هماهنگي مركز كنترل ديسپاچينگ ملي از تاريخ 15 اسفند ماه 98 براي مدت 21 روز از شبكه سراسري برق خارج شده بود با همت و تلاش كاركنان نيروگاه سيكل تركيبي قم، 3 روز زودتر از موعد مقرر به شبكه سراسري برق پيوست.

به گزارش دفتر روابط عمومي نيروگاه سيكل تركيبي قم، در اين بازديد اجزاي اتاق احتراق، نازل هاي سوخت، پرههاي ثابت و متحرك، ژنراتور، سيستم تحريك و همچنين تجهيزات كمكي شامل سيستم هاي روغن كاري و خنككن و تجهيزات ابزاردقيق مورد بازرسي قرار گرفت.
همچنين براي اولين بار در ايران پره متحرك رديف اول، توسط شركت هاي داخلي توليد و در اين تعميرات مورد
استفاده قرار گرفت و بليدرينگ هاي كهنه توربين با نو تعويض و از آنجايي كه بليدرينگ هاي نو نياز به بهسازي و ماشين كاري داشته، اين كار توسط متخصصين نيروگاه قم انجام پذيرفت.
شايان ذكر است اين بازديد در فواصل زماني 16 هزار ساعت، كارِ معادل انجام مي شود.
نيروگاه سيكل تركيبي قم در كيلومتر 15 جاده قم ـ اراك با چهار واحد گازي هر يك با قدرت 128.5 مگاوات و دو واحد بخاري هر يك با قدرت 100 مگاوات توان توليد نامي 714 مگاوات را دارا مي باشد.

گروه خبر: