آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 97.2 ((نوبت اول )),(نوبت دوم )

Printer-friendly version
چهارشنبه, اسفند 23, 1396
شركت آب و فاضلاب مراغه 

    آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 97.2 ((نوبت اول )),

1396/12/23
  not exist : 1397/01/15
  not exist :  
  not exist : دستگاه مناقصه گذار: شركت آب و فاضلاب مراغه 
موضوع مناقصه: قرائت کنتور و پخش قبوض آب 
محل اجراء: شهر مراغه 
محل تامين اعتبار : از محل اعتبارات جاري شركت 
مبلغ برآورد اوليه مناقصه : 4.591.880.000 ریال ( چهار میلیاردو پانصد و نودویک میلیون و هشتصد وهشتاد هزار ریال) 
مبلغ سپرده شركت در مناقصه : 229.600.000ریال ( دویست وبیست و نه میلیون و ششصدهزار ریال ) 
مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه از تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه حداقل رتبه مورد نياز شركت در مناقصه : شرکت های خدماتی (دارای حداقل یک مورد کار مشابه اتمام یافته در زمینه قرائت کنتور و پخش قبوض آب با رضایت نامه کتبی کارفرما) 
مهلت دريافت اسناد : هفت روز بعد از فراخوان نوبت دوم 
نحوه دريافت اسناد: شرکت کنندگان بعد از فراخوان نوبت دوم با مراجعه به وب سایت شرکت آبفا مراغه به آدرس http://www.abfa-maragheh.ir/ می توانند نسبت به دانلود اسناد اقدام نمایند ودر صورت تمایل به شرکت در مناقصه مبلغ 000 ، 300 ريال (سیصد هزار ريال ) را به حساب شماره 0106160577006 بانك ملي بنام شرکت آب فاضلاب مراغه واريز و فيش نقدي را با درج کامل نام و شناسه ملی شرکت و نام مناقصه به شماره 37223389-041 جهت تحویل به امور قراردادها فاکس نمایند. 
آدرس شرکت :مراغه ،خیابان خواجه نصیر شمالی ،ده متری مطهری، شرکت آب و فاضلاب مراغه ،امور قراردادها - شماره تماس : 12- 37228911 - 041 
هزينه درج اگهي در دو نوبت به عهده برنده مناقصه مي باشد.  
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 97/1 ((نوبت دوم ))
  not exist :  
  not exist :  
  not exist :  
  not exist :  
  not exist :  
  not exist : 1396/12/14
  not exist : 1396/12/27
  not exist :  
  not exist : دستگاه مناقصه گذار : شركت آب و فاضلاب مراغه 
موضوع مناقصه: بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه آب مراغه و مخازن 
محل اجراء : شهر مراغه 
محل تامين اعتبار : از محل اعتبارات جاري شركت 
مبلغ برآورد اوليه مناقصه : 3.286.000.000 ریال ( سه میلیارد ودویست و هشتاد و شش میلیون ریال ) 
مبلغ سپرده شركت در مناقصه : 164.300.000ریال ( یکصدو شصت و چهار میلیون و سیصد هزار ریال ) 
مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه از تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه 
حداقل رتبه مورد نياز شركت در مناقصه : رتبه 5 آب یا تاسیسات و تجهیزات (دارای حداقل یک مورد کار مشابه اتمام یافته در زمینه بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های آب یا فاضلاب با رضایت نامه کتبی کارفرما) 
مهلت دريافت اسناد : 17/12/1396 
تاریخ و محل تحویل پیشنهادات: تا ساعت 30/9 صبح روز یکشنبه مورخه 27/12/96 با اخذ رسید به دبیر خانه شرکت آب و فاضلاب مراغه تحویل گردد.
نحوه دريافت اسناد: شرکت کنندگان بعد از فراخوان نوبت دوم با مراجعه به وب سایت شرکت به آدرس http://www.abfa-maragheh.ir می توانند نسبت به دانلود اسناد اقدام نمایند ودر صورت تمایل به شرکت در مناقصه مبلغ 000 ، 300 ريال (سیصد هزار ريال ) را به حساب شماره 0106160577006 بانك ملي بنام شرکت آب فاضلاب مراغه واريز و فيش نقدي را با درج کامل نام و شناسه ملی شرکت و نام مناقصه به شماره 37223389-041 جهت تحویل به امور قراردادها فاکس نمایند. 
آدرس شرکت :مراغه ،خیابان خواجه نصیر شمالی ،ده متری مطهری، شرکت آب و فاضلاب مراغه ،امور قراردادها - شماره تماس : 12- 37228911 - 041 
هزينه درج اگهي در دو نوبت به عهده برنده مناقصه مي باشد. 

برای دانلود اسناد مناقصه روی لینک زیر کلیک کنید:
اسناد مناقصه تصفیه خانه آب 97