آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

Printer-friendly version
پنجشنبه, بهمن 10, 1398
شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان

شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد اقلام مورد نياز خود به شرح ذيل را ، از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي خريداري نمايد .

 

رديف

موضوع مناقصه

شماره مناقصه

تاريخ بازگشايي پاكات مناقصه

ساعت بازگشايي پاكات مناقصه

مبلغ سپرده

شركت در مناقصه (ريال)

1

تجدید مناقصه بهره برداری برق شهرستان چادگان

98/1758

28/11/1398

08:30

850.000.000

2

تجدید مناقصه بهره برداری برق شهرستان فریدن

98/1759

28/11/1398

9:00

793.500.000

3

تجدید مناقصه بهره برداری برق شهرستان فریدونشهر

98/1760

28/11/1398

9:30

1.008.000.000

مدت دريافت اسناد مناقصه : از روز سه شنبه مورخ 08/11/98  تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 14/11/98 در قبال فيش بانكي به مبلغ يكصدهزار ريال واريز شده بحساب جاري سپهرصادرات بشماره 0101673314007 بنام شركت توزيع برق استان اصفهان

مدت تحويل پيشنهادات : از روز سه شنبه مورخ 15/10/98   به ترتیب جدول فوق تا  ساعت 30/7 و 00/08 و 30/8  صبح روز دوشنبه مورخ 28/11/98

محل تحويل پيشنهادات : اصفهان چهار باغ بالا خيابان شريعتي دبيرخانه شركت توزيع برق استان اصفهان

تضامين مورد قبول : پيشنهاددهندگان مكلفند معادل مبلغ سپرده شركت در مناقصه را بصورت یکی از طرق ذیل: 1)ضمانت نامه بانكي معتبر 2)ضمانتنامه صادره از موسسات بیمه گر و بیمه مرکزی 3)گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده از سوی شرکت 4)فيش واريزي به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 0101673314007  بنام شركت توزيع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پيشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر و چك شخصي ترتيب اثر داده نخواهد شد .

ساير توضيحات :

1-   هزينه درج آگهي مناقصه در صفحات  داخلي روزنامه هاي جهان صنعت و کیمیای وطن بعهده برنده مناقصه ميباشد.

2-   داوطلبان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلي  4274 واحد مناقصات تماس حاصل نمايند.

3-اسناد و مدارك و اطلاعات كامل اين مناقصه در  سايت  اينترنتي معاملات توانير به آدرس http://tender.tavanir.org.ir قابل دسترسي ميباشدهمچنين آگهي اين مناقصات در سايت پايگاه ملي مناقصات ايران به آدرس  http://iets.mporg.ir   و سايت شركت توزيع برق استان اصفهان به آدرس www.epedc.ir  قابل دسترسي مي باشد .

به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء و يا مبهم و مشروط و مخدوش و يا بدون سپرده معتبر و يا لاك گرفته شده با لاك غلطگير و يا پيشنهاداتي كه پس از تاريخ تعيين شده واصل گردد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.