آغاز مرحله بررسی راهکارها و اقدامات در برنامه ریزی استراتژیک به روش BSC در شرکت توزیع برق خراسان شمالی

Printer-friendly version
دوشنبه, آبان 22, 1396
در راستای تحقق برنامه ریزی استراتژیک شرکت توزیع برق استان

به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی، پس از برگزاری بیش از 30 جلسه کارشناسی، پروژه بازنگری برنامه ریزی استراتژیک شرکت توزیع برق استان وارد فاز جدیدی شد.

رئیس گروه تحول اداری شرکت توزیع برق خراسان شمالی گفت: در راستای تحقق برنامه ریزی استراتژیک شرکت توزیع برق استان تا زمان تعیین شده، نقشه راه و ریزبرنامه هایی مورد نیاز بود که این موارد در قالب ساعت ها جلسات کارشناسی و تخصصی با حضور شرکت مشاور پروژه طرح و وارد فاز جدیدی شد.

"مریم مستوفیان" از شروع فاز اجرای شاخص های برنامه ریزی استراتژیک به روش کارت امتیازی متوازن (BSC) خبر داد و افزود: این روش در واقع راهکاری برای تسهیل روند نظارت مدیران بر اجرای فعالیت های کارکنان در مسیر استقرار پروژه است.

وی در اختیار گذاشتن بستری مناسب برای شناخت قوانین و روابط علت و معلولی حاکم بر دنیای کسب و کار و استخراج برنامه های عملیاتی برای اجرایی کردن استراتژی شرکت را از جمله ویژگی های این روش برشمرد و گفت: در جلسات تخصصی مرتبط با موضوع برنامه ریزی استراتژیک، ذی نفعان، قابلیت های درونی و عوامل محیطی و موضوعات استراتژیک شرکت با نظر تمامی همکاران حوزه های مختلف تحلیل و شناسایی شد.

وی ادامه داد: پس از تفکیک هر موضوع استراتژیک، کارت امتیازی متوازن طراحی و راهکارها واقدامات استراتژی شناسایی و بر اساس آن نسبت به تدوین شاخص ها اقدام می شود.

این مسئول یادآور شد: تا پایان سال جاری، فاز اجرایی این پروژه نیز به کمک تمامی همکاران واحدهای مختلف شرکت به اتمام خواهد رسید.

گروه خبر: