آبرسانی به 850خانوارروستایی سیرجان

Printer-friendly version
چهارشنبه, اسفند 1, 1397
باحضور معاون وزیر نیرو رخ داد؛

باحضور معاون پشتیبانی وپارلمانی وزارت نیرو ومدیرعامل آبفار استان کرمان مجتمع آبرسانی دهسراج وکران پاریز با آبرسانی به 850خانوار به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفار کرمان، با حضور انجم شعاع معاون وزیر نیرو، رشیدی مدیرعامل شرکت آبفار استان کرمان ونیز نماینده مردم سیرجان وبردسیر درمجلس وتنی چند از مدیران شهرستان سیرجان، پروژه آبرسانی کران ودهسراج پاریز افتتاح شد.

دراین افتتاح احمدی پور مدیرامورآبفارسیرجان گفت: برای اجرایی شدن این پروژه حفروتجهیزیک حلقه چاه، اجرای خط برق و نیز احداث 500متر مکعب مخزن ذخیره آب ،انجام شده است.

وی افزود:شبکه داخلی به طول 2کیلومتر وخط انتقال به طول 9کیلومترنیز اجرایی شد.

وی اعتبار هزینه شده برای این طرح را 16میلیارد ریال ذکر کرد.

شهرستان سیرجان 210روستا دارد که 122روستا بالای 20خانوار هستند.

وی جمعیت روستاهای تحت پوشش شبکه آبفار را14هزار و541خانوار در قالب 49هزار و400نفر ذکر کرد.

800کیلومتر شبکه داخلی و250کیلومتر خط انتقال آب نیز تاکنون برای اجرایی شدن پروژه های آبرسانی روستایی دراین شهرستان درمدار قرار گرفته است.

انجم شعاع معاون پارلمانی وزیرنیرو دراین افتتاح با قدردانی ویژه از عملکرد شرکت آب وفاضلاب روستایی استان کرمان وشهرستان سیرجان گفت: خوشبختانه استان کرمان در اتمام پروژه های نیمه تمام ورساندن آب به روستاهای پراکنده وباگستره وسیع، جز استان های پیشتاز است.

 

انجم شعاع معاون پشتیبانی وپارلما وزیرنیروومدیرعامل

ونماینده سبجان  مجتمعابسانی کران ودهسراج بخش پاریز

850خانوار  16میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری