آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستان رابر

Printer-friendly version
دوشنبه, ارديبهشت 17, 1397
شرکت آبفار کرمان
کد : ۲۰۰۹۶۱۲۳۵۰۰۰۰۴۲
عنوان آگهی : آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستان رابر
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار کرمان
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
محل دریافت اسناد : www.setadiran.ir
تلفن تماس : ۰۳۴۳۲۴۷۳۹۸۳
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  
عنوان روزنامه : رسالت
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
شماره صفحه روزنامه :