آبرسانی به روستای چم شیر

Printer-friendly version
سه شنبه, آبان 14, 1398
شرکت آبفار ایلام
کد : ۶۱۲۵
عنوان آگهی : آگهی مناقصه شماره ۶۱۲۵ با موضوع آبرسانی به روستای چم شیر
آگهی در محدوده : ایران
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار ایلام
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
محل دریافت اسناد : جهت دریافت و تکمیل اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس setadiran.ir مراجعه
تلفن تماس : ۰۸۴۳۲۲۲۹۰۰۱
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  
عنوان روزنامه : شروع
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
شماره صفحه روزنامه : داخلی
سایت منتشر کننده آگهی : WWW.ABFAR-ILAM.IR