گزارش تصویری سفروزیرنیروومدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران به سیستان وبلوچستان