گزارش تصویری از ادامه تعمیرات اساسی واحد GT12 نیروگاه گازی دورود ( نیروگاه شهید مفتح همدان)