کنگره سراسری حمایت از برند ملی اقتدار ملی (شرکت توزیع برق استان تهران)