کارگاه آموزشی خانه تکانی و مدیریت مصرف آب وکمپین خانه‌تکانی آبی با همکاری شرکتهای آبفای کشور