همزمان با هفته دولت:آغاز عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب نیاسر, بهره برداری از پروژه تامین آب اضطراری کاشان ,آغاز عملیات اجرایی احداث مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی شهر کاشان(آبفاکاشان)