همایش مدیران روابط عمومی صنعت آب و برق کشور تبریز- 22 اردیبهشت