همايش بزرگ مقاله نويسي با محوريت انرژي هاي نو برگزار شد