نشست وزیر برق سوریه با اعضای سندیکای صنعت برق ایران