نشست معاونت راهبری تولید شرکت مادر تخصصی با مدیران نیروگاه نکا و بازدید مهندس پیشاهنگ از پروژه ها و فعالیتهای در دست اقدام نیروگاه شهید سلیمی نکا