معرفی اقدامات انجام شده در زمینه آب در کتابهای درسی توسط دکتر امانی مدیرکل تالیف کتابهای درسی وزارت آموزش و پرورش در مراسم روز ملی آب